EU & arbetsrätt 1 2003


 

Två gedigna böcker om integritetsskydd

Annamaria J. Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet, Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 144 Acta Societatis Juridicae Lundensis. Juristförlaget i Lund 2002, 437 sid, ISBN 91-544-2541-7

Peter Blume & Jens Kristiansen: Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, Jurist- & Økonomforbundets Forlag2002, 203 sid, ISBN 87-574-0246-9

Det har tidigare inte i Norden funnits några riktigt gedigna rättsvetenskapliga framställningar om det snåriga och högaktuella området integritetsskydd på arbetsmarknaden. Hösten 2002 har det kommit två sådana böcker.

Annamaria Westregårds avhandling om integritetsfrågor i arbetslivet inleds med bl a en redogörelse för den rättsliga grunden för arbetsgivarens rätt att vidta integritetskänsliga åtgärder. Sådana åtgärder kan vidtas med stöd av den allmänna arbetsledningsrätten eller avtal, d v s kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal, eller lagstiftning. Arbetsledningsrätten och möjligheterna att genomdriva avtal begränsas dock av att åtgärden inte får stå i strid med god sed på arbetsmarknaden eller vara lagstridig. Vid avgörandet av vad som står i strid med god sed på arbetsmarknaden har Arbetsdomstolen i fråga om drogtester och utpasseringskontroller använt sig av en intresseavvägning.

Annamaria Westregård vill ge begreppet god sed på arbetsmarknaden ett innehåll när det gäller integritetsfrågor genom att i avhandlingens ena huvuddel på drygt 150 sidor utforma en teoretisk s k intressentmodell för att på ett systematiskt och genomtänkt sätt hantera intresseavvägningen. Hon går mycket detaljerat igenom de intressen som olika intressenter kan ha i skilda situationer.

Den andra huvuddelen utgörs av en redogörelse för rättsläget enligt gällande svensk lag och är av större intresse för en praktiker. Regeringsformen och anknytande bestämmelser samt Europakonventionen gås igenom noga. Dessutom redovisas relevanta regler i bl a personuppgiftslagen, lagen om offentlig anställning och lagen om allmän kameraövervakning.

Avhandlingen är välskriven och innehåller en gedigen och tillförlitlig redogörelse för gällande rätt, särskilt i fråga om grundlagsbestämmelserna och Europakonventionen.

Peter Blumes och Jens Kristiansens bok, som redovisar gällande dansk rätt, har en mera praktiskt inriktad uppläggning. Förutom inledande kapitel om rättskällorna och institutionerna på arbetsmarknaden och i fråga om dataskyddet samt samspelet mellan de båda rättsområdena och vissa generella frågor är uppläggningen tematisk. Det finns kapitel om vad som gäller vid anställning, under anställningstiden och efter anställningen samt vad som gäller om arbetsmarknadsorganisationernas behandling av personuppgifter. Kapitlet om förhållandena under anställningstiden innehåller t ex avsnitt om behandling i allmänhet av arbetstagares personuppgifter, om testning av arbetstagare, om olika former av övervakning som kamera- och telefonövervakning samt övervakning av användning av e-post och Internet, om hemarbetsplatser och om förhållandena när verksamheten övergår till en ny arbetsgivare.

Det är en styrka att boken är skriven av experter inom de båda relevanta rättsområdena. Det gör att sambanden mellan områdena framträder på ett tydligt sätt. En annan fördel är bokens tematiska uppläggning som gör det enkelt att hitta i den.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör