EU & arbetsrätt 1 2003


 

Bred analys av socialrättens grundläggande strukturer

Lotta Vahlne Westerhäll: Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av social trygghet 1950–2000, Norstedts Juridik 2002, 678 sid, ISBN 91-39-00940-8

Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, ger i boken en bred redovisning av utvecklingen av den sociala trygghetsregleringen under det senaste halvseklet. Rättsutvecklingen analyseras mot bakgrund av hur samhället såg ut och vilka samhällsfrågor som var aktuella.

Framställningen tar sin utgångspunkt i den rättsliga regleringen av socialhjälp, försäkringsstöd vid sjukdom och föräldraskap samt hälso- och sjukvård såsom denna kommer till uttryck i det konkreta rättsmaterialet (lagar, förarbeten, rättsfall etc). Innebörden av gällande rätt i detta avseende (som författaren kallar närrätten) kontrasteras mot välfärds- och rättsstatens rättsprinciper (principrätten). På detta sätt kan författaren belysa i vilken utsträckning gällande rätt vid skilda tidpunkter svarar mot välfärds- och/eller rättsstatliga principer. Mot bakgrund härav söker författaren belysa socialrättens grundläggande strukturer (basrätten).

Författarens slutsats är att den starka staten har fallit. Hon framhåller att det socialrättsliga äventyr som började på allvar 1950 mer eller mindre har upphört femtio år senare. Den entreprenöriella glöd som kännetecknande staten har falnat betydligt. Nu är staten inte längre en entreprenör utan en förvaltare. Författaren argumenterar för att en rekonstruktion av det sociala projektet är nödvändig.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör