EU & arbetsrätt 3 2003


 

Nordens regeringar värnar kollektivavtalen

Framtidskonventets förslag till nytt EU-fördrag kan behöva en teknisk-juridisk översyn så att det inte får oönskade effekter på möjligheterna att genomföra EUs lagstiftning via kollektivavtal. Det säger den svenska regeringen i en skrivelse till riksdagen om utgångspunkterna för den regeringskonferens som nu skall förhandla fram det nya fördraget.

Som EU & arbetsrätt tidigare rapporterat (se nr 2/2003) har motsvarigheten till den nuvarande artikel 139.2, som handlar om hur avtal som sluts på europeisk nivå kan genomföras, fått en utformning som är problematisk i kombination med den nya rättsaktstypologi som föreslås. Även den finska och den danska regeringen har uppmärksammat detta, berättar Anna Odhner på Näringsdepartementet. En arbetsgrupp vid ministerrådets sekretariat håller på att gå igenom förslaget från teknisk-juridisk utgångspunkt för att se vilka effekter det skulle få.

– Den här effekten är antagligen oavsiktlig, säger Anna Odhner.

De fackliga organisationerna har också uppmanat regeringen att försöka få rätten till gränsöverskridande fackliga stridsåtgärder inskriven i fördraget. Här lovar regeringen inget bestämt utan skriver: ”Under konventets arbete visade det sig vara svårt att vinna stöd för att skriva in rätten till gränsöverskridande fackliga sympatiåtgärder. Frågans läge bör på nytt värderas under regeringskonferensen.”


Regeringens skrivelse 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör