EU & arbetsrätt 3 2003


 

Kommissionen backar från kritik mot semesterlagenmen svenska arbetstidsregler måste ändras

Det faktum att merparten av arbetstagarna omfattas av kollektivavtal som garanterar dem minst elva timmars oavbruten dygnsvila påverkar inte skyldigheten att genomföra bestämmelsen för samtliga arbetstagare. Det skriver europeiska kommissionen i det motiverade yttrande som slutligt slår fast att den inte godtar Sveriges sätt att genomföra arbetstidsdirektivet.

Ändå har kommissionen backat på en punkt sedan tidigare skriftväxling i ärendet (se EU & arbetsrätt nr 1/2002): Den svenska semesterlagen får nu godkänt.

Kritiken rör tre punkter:

  • Arbetstidslagen innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om att alla arbetstagare skall få minst elva timmars oavbruten vila per dygn.
  • Veckoarbetstiden kan enligt arbetstidslagen bli längre än de högst 48 timmar per fyraveckorsperiod som direktivet föreskriver.
  • Normalarbetstiden för nattarbetande måste begränsas till åtta timmar per dygn.

Under ärendets gång har regeringen, med hänvisning bl a till de många undantagsmöjligheterna i direktivet och de olika referensperioder som kan väljas, utförligt argumenterat för att svenska arbetstagare i praktiken har ett minst lika gott skydd som direktivet ger. Här andas kommissionens skrivelse en viss irritation. Att de flesta arbetstagare garanteras direktivets rättigheter är ingen ursäkt för att inte ge alla det skydd de har rätt till. Empiriska påståenden som är omöjliga att kontrollera kan inte godtas. Och så länge en bestämmelse inte har införlivats i svensk rätt tjänar det inget till att spekulera i olika beräkningar på grundval av fiktiva referensperioder. Kort sagt: direktivet skall genomföras bokstavligen.

I sitt svar till kommissionen meddelar regeringen nu att den delar uppfattningen att de aktuella artiklarna inte ”uttryckligen” har genomförts i svensk lagstiftning och att en lagändring är tänkt att träda i kraft den 1 juli nästa år.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör