EU & arbetsrätt 3 2003


 

Oavgjort i dansk-svensk tvist om stridsåtgärder

Generaladvokaten Jacobs går delvis på rederiets linje i frågan om vilken domstol som är rätt forum i målet om svenska SEKO Sjöfolks stridsåtgärder mot det danska fraktfartyget Tor Caledonia (se EU & arbetsrätt nr 3/2002).

Rederiet har stämt fackförbundet inför den danska Arbejdsretten och yrkat att denna förklarar stridsåtgärderna olagliga. SEKO Sjöfolk har yrkat att talan skall avvisas med hänvisning till huvudregeln i Brysselkonventionen, som säger att talan skall väckas i den stat där svaranden har sin hemvist, d v s Sverige. Rederiet åberopar i stället konventionens artikel 5.3, enligt vilken talan om skadeståndsansvar utanför avtalsförhållande kan väckas i den ort där skadan inträffade.

De frågor som Arbejdsretten bett EG-domstolen svara på rör dels om rederiets talan avser skadestånd utanför avtalsförhållande i Brysselkonventionens mening, dels om en skada som orsakas av stridsåtgärder i Sverige kan anses ha uppkommit i flaggstaten, d v s Danmark.

I sitt förslag till dom svarar generaladvokaten Jacobs att talan i och för sig avser skadestånd utanför avtalsförhållande, trots att själva skadeståndsyrkandet inte kan prövas i Arbejdsretten utan avgörs i en annan domstol. För att avgöra om Arbejdsretten är rätt forum måste den emellertid också med ledning av EG-domstolens praxis fastställa i vilken ort stridsåtgärderna har lett till skada. Fartygets nationalitet är då inte relevant, framhåller Jacobs.


Mål nr C-18/02, Danmarks rederiförening för DFDS Torline A/S mot LO Sverige, SEKO Sjöfolk, generaladvokatens förslag till dom den 18 september 2003


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör