EU & arbetsrätt 3 2003


 

Drogtester, kameraövervakningoch e-post regleras i finsk lag

Ett lagförslag med bestämmelser om skydd för arbetstagares integritet i samband med narkotikatester, kameraövervakning och användning av e-post har lagts fram i Finland.

EUs personuppgiftsdirektiv (95/46/EG) genomfördes i Finland genom en ny personuppgiftslag (1999:423). När senare också en lag om integritetsskydd i arbetslivet (2001:477) stiftades krävde riksdagen att regeringen skulle bereda kompletterande bestämmelser (se EU & Arbetsrätt nr 2/2001). En arbetsgrupp offentliggjorde i juni i år ett utkast till en regeringsproposition i ärendet. Arbetsgruppen var tillsatt av arbetsministeriet och hade trepartssammansättning och dess rapport var enhällig.

Narkotikatestning: Den föreslagna regleringen gäller både förutsättningarna för narkotikatester och deras genomförande samt behandling av resultaten. Skilda förutsättningar gäller för drogtestning av den som skall anställas och för den som redan är anställd. I båda fallen gäller dock att arbetstagarens samtycke aldrig är en tillräcklig förutsättning för att genomföra drogtest.

Tröskeln för när testning är tillåten är lägre vid rekrytering än då redan anställda testas, men testet är frivilligt för den arbetssökande. Det är enbart en arbetssökande som valts till ett jobb som kan testas. Vägran kan vara en godtagbar grund för arbetsgivaren att låta bli att anställa. Den som är anställd är däremot skyldig att genomgå drogtestning, då de lagbestämda förutsättningarna är uppfyllda. För att testning skall vara tilllåten måste det finns en skriftlig plan för bekämpande av narkotika på arbetsplatsen.

Regleringen bygger på att arbetstagaren på arbetsgivarens bekostnad genomgår testet hos en legitimerad hälsovårdsenhet. Arbetstagaren får ett intyg som han ger till arbetsgivaren. De uppgifter som får ingå i intyget definieras. Vid rekrytering kan en arbetstagare sålunda lämna saken därhän efter att ha fått intyget.

Kameraövervakning regleras i nuläget huvudsakligen genom personuppgiftslagen. Arbetsgruppen föreslår särskilda kriterier för kameraövervakning. Enligt huvudregeln får övervakningen inte ske för att bevaka en enskild eller vissa arbetstagare på arbetsplatsen. Lagförslaget anger också kamerafria zoner såsom sanitets- och omklädningsrum eller en arbetstagarens enskilda arbetsrum.

E-post: Med bestämmelserna om skydd för en arbetstagares e-post vill arbetsgruppen dels trygga konfidentialiteten för arbetstagares privata kommunikation, dels trygga arbetsgivarens möjligheter att hantera sin post vid arbetstagarens frånvaro.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör