EU & arbetsrätt 2 2004


Parterna nära avtal om stress i arbetslivet

Ett förslag till avtal om stress i arbetslivet mellan Europeiska Fackliga Samorganisationen, EFS, och de europeiska arbetsgivarorganisationerna UNICE och CEEP blev klart den 27 maj. Förhandlingsdelegationerna på båda sidor rekommenderar sina beslutande organ att anta avtalet.

Avtalet kommer, om det antas, att vara det andra europeiska avtalet som arbetsmarknadens parter själva skall genomföra på nationell nivå, utan att avtalet görs bindande genom ett direktiv. Tidigare har ett avtal av samma karaktär slutits om distansarbete.

Avtalet har till syfte att ge arbetsgivarna och arbetstagarna ett ramverk för att identifiera och förhindra samt ta hand om arbetsrelaterad stress. Avtalsförslaget är utskickat till EFS medlemsorganisationer som skall behandla ärendet under sommaren och komma in med sina synpunkter i slutet av juli. UNICE å sin sida kommer att behandla avtalsförslaget i sitt högsta beslutande organ, Council of presidents, i mitten på juni. Det anses vara sannolikt att förslaget då accepteras av UNICE. CEEP förväntas ta ställning under juli. Parterna förväntas slutligt anta förslaget till avtal efter sommaren.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör