EU & arbetsrätt 2 2004


UNICE avböjer kommissionens invit att förhandla om arbetstidsregler

Referensperioden för beräkning av den genomsnittliga veckoarbetstiden enligt arbetstidsdirektivet bör förlängas, samtidigt som kraven för att göra undantag behöver skärpas.

Det menar europeiska kommissionen, som också är beredd att införa en ny kategori – inaktiv del av jourarbetstid – i arbetstidsdirektivet för att lösa de problem som många medlemsstater upplever sedan EG-domstolen slagit fast att all jourtid som tillbringas på arbetsplatsen är arbetstid (C-151/02 Jaeger och C-303/98 SIMAP).

I ett samråd den 19 maj uppmuntrade kommissionen de europeiska organisationerna för arbetsgivare och arbetstagare att inleda förhandlingar om de centrala frågorna i direktivet. Redan samma dag meddelade den europeiska organisationen för privata arbetsgivare, UNICE, emellertid att den inte ser några utsikter till att nå en förhandlingsuppgörelse.

Av svaren på det meddelande som kommissionen skickade ut tidigare i år (se EU & arbetsrätt nr 1/ 2004) framgick det att parternas syn skiljer sig betydligt. När det t ex gäller möjligheten att göra tillfälliga, individuella undantag från den maximala arbetstiden anser Europeiska Fackliga Samorganisationen, EFS, att den står i konflikt med direktivets syfte att skydda arbetstagares säkerhet och hälsa och vill stryka denna möjlighet. UNICE å andra sidan önskar göra den permanent.

I samrådsdokumentet beskriver kommissionen även den ungefärliga inriktningen på de åtgärder som den själv kommer att föreslå om parterna inte löser det hela förhandlingsvägen. När det gäller de individuella undantagen ger kommissionen fyra handlingsalternativ, av vilka tre innebär att möjligheten behålls i någon form. Frågan om hur begreppet arbetstid skall definieras vill kommissionen lösa genom att införa en tredje kategori, ungefär, inaktiv del av jourarbetstid. Referensperioden för beräkning av arbetstiden vill kommissionen förlänga utan att närmare precisera hur mycket.

Claes-Mikael Jonsson


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör