EU & arbetsrätt 2 2004


Sverige: Inga övergångsregler för nya EU-medborgare men bättre möjligheter att övervaka kollektivavtalen

Som enda medlemsland mötte Sverige EUs utvidgning utan några övergångsregler för arbetstagare från de nya medlemsstaterna. Regeringen hade föreslagit sådana regler och möjligtvis var också en majoritet av riksdagens ledamöter för övergångsregler i någon form, men under alla omständigheter rådde oenighet om hur de i så fall skulle se ut. Därav blev därför inget.

Mindre uppmärksammat blev det faktum att riksdagens majoritet uppmanade regeringen att skyndsamt återkomma med förslag om hur de fackliga organisationernas möjligheter att övervaka kollektivavtalens efterlevnad kan förbättras, något som regeringen själv hade förutskickat i sin skrivelse till riksdagen. Den redovisade även en rad andra åtgärder som den påbörjat eller planerat för att se till att regelsystemet på arbetsmarknaden skall fungera och tillsynen vara effektiv. Exempel är ökad kontroll av anställningsbevis när uppehållstillstånd beviljas och av att utländska ”egenföretagare” verkligen är egenföretagare och har möjlighet att försörja sig.

Vidare skall Arbetsmiljöverket få i uppdrag att analysera vilka problem som utvidgningen kan medföra när det gäller tillsynen av arbetsmiljön i företag och hos företagare registrerade i andra medlemsstater. I regeringskansliet utreder man om uppdragsgivare i bygg- och anläggningsbranschen skall ges ansvar för uppdragstagares skatter och sociala avgifter.

En arbetsgrupp med företrädare för arbetsmarknadens parter håller på att inventera vilka problem som kan finnas med bemanningsföretag. Och när EUs nya direktiv om offentlig upphandling skall genomföras avser regeringen också att låta utreda om Sverige kan ratificera ILOs konvention nr 94 om arbetsklausuler i kontrakt där offentliga myndigheter är part.


Regeringens skrivelse 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör