EU & arbetsrätt 2 2004


Danmark: Heltidsjobb och lön enligt kollektivavtal villkor för arbets- och uppehållstillstånd

EUs utvidgning har orsakat en omfattande debatt i Danmark om hur många arbetstagare som kommer att komma från de nya medlemsstaterna, och vilken press detta skulle kunna innebära på de danska sociala förmånerna. När det gäller invandringen har man beräknat att siffran sannolikt kommer att ligga mellan 2 000 och 4 500 arbetstagare om året. Men det är naturligtvis en uppskattning och bl a fackföreningsföreträdare har påpekat att siffran kan bli mycket högre.

När det gäller de sociala förmånerna har en arbetsgrupp inom regeringskansliet kommit fram till att det skulle kunna uppstå en ”oavsedd användning” av dessa särskilt på tre områden . Det gäller 1) kontantstödet, där status som arbetstagare ger rätt till kontantstöd om man inte fullt ut kan försörja sig själv, 2) föräldrapenningen som skulle kunna tas med ut ur landet och 3) dagpenning vid sjukdom, barnafödande och adoption, där man efter en kort tids arbete i landet skulle kunna kvalificera sig för bidrag och ta det med sig ut ur landet.

Detta ledde till en bred politisk överenskommelse, som principiellt gav medborgare i de nya medlemsländerna rätt att söka arbete i Danmark från den 1 maj 2004. De fick dock inte rätt till sociala förmåner under den tid som de söker arbete. När de får arbete skall de till skillnad från andra EU-medborgare ha ett särskilt uppehålls- och arbetstillstånd, som beviljas enbart om de har fått ett heltidsarbete med villkor som motsvarar dem som gäller på den danska arbetsmarknaden. Det betyder inga deltidsanställningar och det betyder att ansökan om arbetstillstånd kan avslås om lönen är för låg i förhållande till kollektivavtalen.

Nyanlända får inte rätt till arbetslöshetsersättning. Om de inte lyckas få arbete eller blir uppsagda förlorar de sitt uppehållstillstånd, men kan i vissa fall få hjälp till hemresan. Även om alla villkor är uppfyllda för den inresande kan regeringen för en viss tid stänga av tillströmningen av arbetskraft från de nya EU-länderna i bestämda branscher eller regioner om tillgången blir så stor att det skadar danska arbetstagares möjligheter att få arbete. Även möjligheterna att få sjukpenning och föräldrapenning begränsades.

Överenskommelsen genomfördes med ett så kallad lagpaket. De enda partier i Folketinget som inte röstade för var Dansk Folkeparti och det vänsterinriktade Enhedslisten. Arbetsmarknadens parter var nöjda med uppgörelsen. Dansk Arbejdsgiverforenings verkställande direktör betonade att överenskommelsen gör det möjligt att dra nytta av kompetensen hos arbetskraften i de nya EU-länderna. LOs ordförande var nöjd med att utvidgningen inte kommer att innebära en försämring av arbetsvillkoren.

Men överenskommelsen har också mött kritik: Strängt taget innebär den att en polsk arbetare kan betala skatt i Danmark i nära sju år, bara för att få hjälp med en färjebiljett hem när och om han blir arbetslös. Enhedslisten påpekade att när ett uppsägningsbesked i realiteten är en spark ut ur landet motverkar avtalet syftet att trygga ordnade löne- och arbetsvillkor i Danmark – löntagare från de nya medlemsländerna blir beroende av arbetsgivarnas välvilja.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör