EU & arbetsrätt 2 2004


Direktiv slås samman

Alla direktiven om likabehandling mellan könen plus direktivet om bevisbördan i mål om könsdiskriminering bör slås ihop till en enda text i ett nytt direktiv, föreslår kommissionen. C-M J

KOM(2004) 279 slutlig Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör