EU & arbetsrätt 2 2004


Marknadskontroll enligt finska arbetarskyddslagen likställd med kvantitativa importbegränsningar?

I två nya mål i EG-domstolen ifrågasätts om tillämpningen av reglerna om marknadskontroll i den finska arbetarskyddslagen kan likställas med sådana kvantitativa importbegränsningar som är förbjudna enligt artikel 28 i EG-fördraget.

Den finska arbetarskyddslagen ålägger dem som tillverkar, importerar eller säljer arbetsutrustning att se till att utrustning som släpps ut på marknaden uppfyller en rad säkerhetskrav. Det ena målet rör en importör som dömts att betala böter och skadestånd sedan han släppt ut en farlig press på marknaden och en arbetare fått ett finger avklippt. Importören försvarar sig med att maskinen hade ett CE-märke när den kom från tillverkaren, som också hade skickat med en försäkran utfärdad av ett anmält organ om att pressen uppfyllde maskindirektivets (98/37) krav. Därmed kan inte han själv vara skyldig att göra några ytterligare kontroller, menar importören.

De lägre instanserna har inte låtit sig övertygas, utan har ansett att varken tillverkarens eller arbetsgivarens ansvar begränsar importörens skyldighet att kontrollera att maskiner som släpps ut på marknaden uppfyller säkerhetskraven. Målet ligger nu i Finlands Högsta domstol som har bett EG-domstolen svara på frågor om i vilken mån och på vilka villkor gemenskapsrätten tillåter en medlemsstat att föreskriva en handlings- eller kontrollplikt för importörer eller andra aktörer i distributionskedjan.

Det andra målet är mer apart. Kärande är en italiensk tillverkare av billyftar som stämt både den finska staten och en inspektör från avdelningen för marknadskontroll, då han uttalat sig i medierna om att billyftarna var farliga – innan myndigheten avgjort ärendet. Tammerfors tingsrätt ställer tolv mycket invecklade frågor till EG-domstolen, som alla går ut på att utröna om inte inspektörens uttalanden är att likställa med en kvantitativ importrestriktion och om det är möjligt att kräva skadestånd av honom eller staten.


Mål nr C-40/04, Syuichi Yonemoto mot Virallinen Syyttäjä och Raine Pentti Pöyry, mål nr C-470/03, A.G.M.-COS.MET Srl mot finska staten och Tarmo Lehtinen


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör