EU & arbetsrätt 2 2004


NYA MÅL

Visstidsarbete
C-53/04, Cristiano Marrosu och Gianluca Sardino mot Azienda Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate
Hindrar direktivet om visstidsarbete (1999/70) en nationell lagstiftning som innebär att offentliganställda till skillnad från anställda i den privata sektorn inte garanteras tillsvidareanställning när tvingande regler om på varandra följande avtal om tidsbegränsad anställning åsidosatts?

C-144/04, Werrner Mangold mot Rüdiger Helm
Innebär direktivet om visstidsarbete ett förbud mot försämring i form av en sänkning av åldern från 60 till 58 år för att omfattas av visst skydd? Hindrar det en bestämmelse som inte innehåller några begränsningar för att förhindra missbruk? Hindrar direktiv 2000/78 om likabehandling i arbetslivet en bestämmelse som tilllåter att anställningsavtal med arbetstagare som fyllt 52 år tidsbegränsas utan krav på objektiv grund?

Kollektiva uppsägningar
C-81/04, Veronika Richert mot VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH
Syftar ordet ”uppsägning“ i direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) på den första åtgärd som vidtas för att avsluta anställningsförhållandet, eller på den tidpunkt då anställningen upphör? Skall överläggningar enligt direktivet vara avslutade innan anställningsavtalet sägs upp eller räcker det att de genomförs först därefter?

Arbetstid
C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg mot Leiter der Feuerwehr Hamburg
Är arbetstidsdirektivet tillämpligt på en statlig brandkårs insatsstyrkor?

C-128/04, Openbaar Ministerie mot Annik Andréa Raemdonck och Raemdonck-Janssens BVBA
Tolkning av uttrycket ”material eller utrustning” i förordning 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.

C-131/04, C D Robinson-Steele mot R. D. Retail Services Ltd
Är det förenligt med arbetstidsdirektivet att en arbetsgivare kan inkludera semesterlön i en arbetstagares timlön och betala den som en del av lön för utförd arbetstid utan avseende på den semester som arbetstagaren faktiskt har tagit ut?

Likabehandling
C-108/04, Divina Cortiñas Yáñes mot Instituto Nacional de la Seguridad Social och Tesorería General de la Seguridad Social
Är det förenligt med direktivet om likabehandling i systemen för social trygghet (79/7) att det ställs särskilda villkor för att personer som är gifta skall få ansluta sig till ett system för social trygghet?

Fri rörlighet
C-69/04, Fallimento Ligabue Gate Gourmet SpA mot LSG Sky Chefs SpA m fl
De som levererar tjänster till flygplatser i Italien är enligt lag skyldiga att anställa viss personal, vilket begränsar deras möjligheter att själva avgöra vilka och hur många anställda de skall ha och att besluta om deras löner. Är detta förenligt med fördragets regler om fri rörlighet?

C-168/04, Kommissionen mot Österrike
Tjänsteleverantörer som utstationerar arbetstagare från tredje land till Österrike måste gå igenom tre olika kontrollförfaranden. Enligt kommissionen är detta ett otillåtet hinder för den fria rörligheten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör