EU & arbetsrätt 3-4 2004


Kommissionen stämmer Sverige för felaktigt
genomförande av arbetstidsdirektivet

Den 24 juni väckte EG-kommissionen talan mot Sverige för bristande genomförande av arbetstidsdirektivet. Stämningsansökan är det sista ledet i ett fördragsbrottsärende som kommissionen inledde redan i december 1996. I stämningsansökan menar kommissionen att direktivets regler om dygnsvila och om arbetstid för nattarbete inte har införlivats samt att bestämmelsen om maximal arbetstid per vecka har införlivats felaktigt.

Regeringen har medgivit kommissionens talan. Samtidigt framhåller den att direktivet på den kollektivavtalsreglerade arbetsmarknaden får anses genomfört genom den s k EG-spärren i arbetstidslagens 3 §. Enligt den är kollektivavtalsbestämmelser som strider mot direktivet ogiltiga och skall ersättas av direktivets regler. I sitt yttrande över svaromålet har kommissionen påpekat att kollektivavtalen inte täcker hela arbetsmarknaden, vilket gör att genomförandet är ofullständigt. Vidare anförde den att det indirekta sätt på vilket Sverige genomfört direktivet (d v s genom EG-spärren) inte tillräckligt klart och precist garanterar direkt tillämpning av direktivets bestämmelser i nationella domstolar.

De synpunkter som regeringen framfört innebär inte att käromålet bestrids, utan får närmast uppfattas som ett sätt att förklara vad man gjort för att genomföra direktivet. Kommissionens invändning att EG-spärren inte tillräckligt klart och precist garanterar direktivets tilllämpning har inte framförts vare sig tidigare eller i stämningsansökan. Därför kan den knappast vara avsedd att bli föremål för prövning i målet.

Jonas Malmberg

Mål C-287/04 Kommissionen mot Sverige


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör