EU & arbetsrätt 3-4 2004


Finland förlorade mål om egenföretagande förares arbetstider

Inte heller EG-domstolen ser någon anledning att ogiltigförklara direktivet om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (2002/15). Domstolen går därmed på generaladvokatens linje och ogillar den talan som Finlands och Spaniens regeringar väckt i syfte att få direktivets regler om egenföretagare ogiltigförklarade.

Finland hävdade bl a att gemenskapslagstiftaren missbrukat sin makt vid antagandet av direktivet och att såväl rätten att fritt utöva yrkesverksamhet som proportionalitetsprincipen åsidosatts genom direktivet. EG-domstolen ansåg däremot att direktivet svarade väl mot det ursprungliga syftet, som är att främja trafiksäkerheten i yrkestrafik och en tillnärmning av konkurrensvillkor, utan att gå utöver vad detta syfte krävde.

Magnus Lundberg

Mål nr C-184/02 och C-223/02, Spanien respektive Finland mot Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd, dom den 9 september 2004


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör