EU & arbetsrätt 3-4 2004


Kommissionen ”hotar” med lagstiftning
om parternas avtal inte fyller gemenskapsmål

Om Europeiska Fackliga Samorganisationen (EFS), Unice och CEEP sluter avtal som skall genomföras av dem själva kommer kommissionen ändå att lägga fram lagförslag, om den anser att avtalen inte uppfyller gemenskapsmålen. Den anser sig kunna använda sin initiativrätt när som helst, även under genomförandeperioden, om den anser att någon av arbetsmarknadens parter förhalar att gemenskapsmålen nås. Det skriver kommissionen i ett meddelande som kom i augusti.

Syftet med meddelandet sägs vara att förbättra genomslagskraften för de resultat som kommer ut av den sociala dialogen och främja vidare utveckling byggd på effektivt samspel mellan arbetsmarknadens parter på olika nivåer.

Av meddelandet framgår bland annat att kommissionen inte har särskilt höga tankar om vad den kallar ”den nya generationens texter” som EFS, Unice och CEEP har antagit. Uppföljningsbestämmelserna i många texter är oklara och vaga. Effektiv uppföljning på nationell nivå förutsätter att texterna innehåller detaljerade bestämmelser på den punkten, anser kommissionen.

Såväl Unice som EFS välkomnar kommissionens positiva inställning till den sociala dialogen och flera av de föreslagna åtgärderna, men är i varierande grad kritiska till hur den vill använda sin initiativrätt. Unice anser att kommissionen främst försöker stärka sin egen roll i den sociala dialogen, och att dess inblandning lägger hinder i vägen för partsautonomin. EFS ser i princip positivt på att kommissionen vill använda sin initiativrätt för att se till att gemenskapens mål uppfylls, men påpekar att inget sägs i meddelandet om vilka kriterier som skall användas. EFS motsätter sig också att kommissionen tar initiativ medan parterna själva håller på att genomföra ett avtal.

Kerstin Ahlberg
Magnus Lundberg

Partnerskap för förändring i ett utvidgat EU Ökad genomslagskraft för den sociala dialogen i EU, Kommissionens meddelande KOM (2004) 557), den 12 augusti 2004


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör