EU & arbetsrätt 3-4 2004


NYA MÅL

Likalön och likabehandling
C-204/04 Kommissionen mot Tyskland
I nästan alla tyska delstater får kvinnor i offentlig tjänst som arbetar mindre än 18 timmar i veckan inte väljas som personalrepresentanter. Det finns inga sakliga skäl för detta, och de deltidsarbetande bör vara representerade eftersom de har särskilda intressen som annars inte beaktas, menar kommissionen, som anser att reglerna innebär indirekt diskriminering av kvinnor och också strider mot deltidsdirektivet (97/81).

C-207/04 Paolo Vergani mot Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Arona
Är det förenligt med likalönsprincipen och likabehandlingsdirektivet (76/207) att den skattesats som tilllämpats på avgångsvederlag sätts ned för kvinnor som fyllt 50 år men för män först om de fyllt 55?

C-294/04 Carmen Sarkatzis mot Instituto Madrileño de la Salud
Skall en kvinna som får en anställning när hon är föräldraledig få samma rättigheter som övriga sökande som klarat antagningsprovet? Är möjligheten att få en fast anställning en sådan rätt till befordran som inte får påverkas av att hon är föräldraledig?

Likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung
C-320/04 Kommissionen mot Luxemburg, C-326/04 Kommissionen mot Grekland, C-327/04 Kommissionen mot Finland, C-329/04 Kommissionen mot Tyskland, C-335/04 Kommissionen mot Österrike
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott då inget av länderna i tid har genomfört direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (2000/43).

Fri rörlighet
C-178/04 Franz Marhold mot Land Baden-Württemberg
Strider det mot reglerna om fri rörlighet att ta tillbaka ett lönetilllägg när en professor flyttar till ett universitet i ett annat medlemsland?

C-244/04 Kommissionen mot Tyskland
Medborgare i tredje land som skall utstationeras till Tyskland måste ha ett arbetstillstånd som beviljas endast om arbetstagaren varit anställd hos det utsändande företaget minst ett år. Detta är, enligt kommissionen, en omotiverad och oproportionerlig begränsning av den fria rörligheten.

C-255/04 Kommissionen mot Frankrike
Artister som kommer från andra medlemsstater för att arbeta i Frankrike förutsätts där vara anställda hos dem som engagerar artisterna, även om de är erkända som egenföretagare i hemlandet. Detta försvårar för utländska artister att få engagemang. Kommissionen anser att detta innebär en otillåten begränsning av den fria rörligheten för tjänster.

Åldersdiskriminering
C-261/04 Gerhard Schmidt mot Sennebogen Maschinenfabrik GmbH.
Hindrar det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) att man tilllåter att anställningsavtal med arbetstagare som fyllt 52 år tidsbegränsas utan saklig grund?
Visstidsarbete

C-180/04 Andrea Vassallo mot Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate
Hindrar direktivet om visstidsarbete (1999/70) en nationell reglering som utesluter att tidsbegränsade anställningar omvandlas till tillsvidareanställningar? Om svaret är ja, ger direktivet enskilda en omedelbart verkställbar rätt till tillsvidareanställning i enlighet med nationella regler som avser näraliggande fall?

C-212/04 Konstantinos Adeneler m fl mot Ellinikos Organismos Galaktos
Innebär det faktum att avtal om tidsbegränsad anställning följer av en lag en sådan objektiv grund som motiverar fortlöpande förnyelse av tidsbegränsade anställningar? Är regler enligt vilka tidsbegränsade anställningar anses vara ”på varandra följande” endast om det inte går mer än 20 arbetsdagar mellan dem förenliga med direktivet om visstidsarbete?

C-261/04 Gerhard Schmidt mot Sennebogen Maschinenfabrik GmbH.
Innebär visstidsdirektivets förbud mot att minska den allmänna skyddsnivån ett förbud mot en försämring i form av en sänkning av en åldersgräns från 60 till 58 år? Hindrar direktivet en bestämmelse som inte innehåller någon regel för att förhindra missbruk?

Föräldraledighet
C-185/04 Ulf Öberg mot Stockholms läns allmänna försäkringskassa
Är ett krav på att en förälder skall ha varit bosatt och försäkrad i en medlemsstat minst 240 dagar före barnets födelse för att få föräldrapenning förenligt med reglerna om fri rörlighet för arbetstagare och med föräldraledighetsdirektivet (96/34)?

Företagsöverlåtelse
C-232/04 och C-233/04, Nurten Güney-Görres respektive Gül Demir mot Securior Aviation Limited Securior Aviation (Germany) Limited och Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG.
Vilken betydelse har olika förhållanden kring den utrustning som används för bedömningen av om ett byte av entreprenör innebär en övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets (2001/23) mening?

Arbetsmiljö
C-319/04 och C-333/04 Kommissionen mot Luxemburg
Luxemburg har inte i tid genomfört direktiven om arbetstiden för sjömän (1999/63) och om säkerhet och hälsa för arbetstagare som utsätt för faror orsakade av explosiv atmosfär (1999/92).

C-377/04 och C-378/04 Kommissionen mot Österrike
Österrike har inte i tid genomfört direktiven om säkerhet och hälsa för arbetstagare som utsätts för faror orsakade av explosiv atmosfär respektive om skydd mot carcinogener och mutagena ämnen (1999/38).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör