EU & arbetsrätt 2 2006


 

Nytt direktiv om jämställdhet ersätter sex gamla

Ett nytt direktiv om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet antogs den 1 juni.

Direktivet syftar till att förenkla, modernisera och förbättra gemenskapens lagstiftning om likabehandling av kvinnor och män. I en enda konsoliderad text samlas bestämmelser från sex tidigare direktiv. Samtidigt infogas EG-domstolens praxis på området i direktivet.

Direktivet ska inte innebära några väsentliga förändringar av rättsläget, men innehåller likväl vissa nyheter. Bland annat ska definitionerna av begreppen direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier i det gällande likabehandlingsdirektivet (76/207) tilllämpas på alla områden som omfattas av det nya direktivet. Likaså utvidgas reglerna om bevisbörda till att gälla direktivets alla sakområden.

Direktivet kommer inom kort att publiceras i EUs officiella tidning. De direktiv som samtidigt upphävs är nr 75/117 om likalön, 76/207 om likabehandling i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, 86/378 om likabehandling i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet och 97/80 om bevisbörda i mål om könsdiskriminering plus två ändringsdirektiv till dessa.

Medlemsstaterna får två år på sig för att genomföra det nya direktivet.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör