EU & arbetsrätt 3 2006


 

Arbetslivsinstitutets unika arbetsrättsforskning måste bevaras!

Den nya svenska regeringen har beslutat att Arbetslivsinstitutet skall läggas ned. Det vore djupt beklagligt om detta får till följd också att den arbetsrättsforskning som bedrivits vid ALI upphör. Om den fackliga kompetens och verksamhet som arbetsrättsenheten vid ALI representerar inte bevaras, innebär det en svår förlust för den hela tiden nödvändiga kunskapsutvecklingen på det arbetsrättsliga fältet, inte bara i ett svenskt och nordiskt utan även i ett europeiskt sammanhang.

Den stadigt ökande internationaliseringen har manifesterat sig också på det arbetsrättsliga området. Den internationella arbetsrätten har blivit allt viktigare, till en del med ILOs och Europarådets konventioner men i synnerhet genom EU/EES-rätten. I själva verket har de flesta arbetsrättsliga lagstiftningsärenden inom de nordiska länderna i dag en EU-bakgrund eller en klar koppling till EU-rätten. Det gäller diskrimineringsfrågor, information och samråd, arbetstid och kollektivavtalets roll som regleringsinstrument på nationell nivå, för att bara ta några exempel.

Det som präglat verksamheten vid ALI inom arbetsrätten är särskilt det internationella perspektivet och samarbetet. Arbetsrättsenhetens forskning har haft en speciell inriktning mot studier av den ömsesidiga påverkan mellan EUs arbetsrätt och EUs politik å den ena sidan och de nordiska ländernas nationella rätt å den andra. Denna planmässiga satsning på forskning i EU-perspektiv är unik för ALI, både inom Norden men också i Europa. Just genom detta har ALI lyckas etablera stort intresse från och goda samarbetsrelationer med framstående forskningsinstitutioner och arbetsrättsforskare över hela Europa.

Detta är ett uttryck för att ALIs arbetsrättsforskning håller hög vetenskaplig kvalitet. Det samma framkom klart genom den utvärderingen av svensk arbetsrättslig forskning som företogs år 2003 av europeiska experter på uppdrag av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Utvärderarna förordade då också att ALIs arbetsrättsenhet byggs ut som ett kompetenscentrum för europeisk arbetsrätt med en koordinerande funktion för den övergripande europeiska forskningen. I något mån har så även skett under de senaste åren. Det vore djupt beklagligt om det som sålunda är byggt, skulle försvinna i intet med en nedläggning av ALI.

En annat mycket värdefull aspekt av arbetsrättsenhetens aktivitet är dess utåtriktade verksamhet, som både är en förutsättning för forskningen vid enheten och ett medel för att nyttiggöra den kunskap som forskningen genererar. I den internationella utvärderingen pekades även på denna funktion som en som borde byggas ut eftersom det i en alltmer internationell värld behövs kunskap om andra länders rättslägen och om EU-rätten, något som också är önskvärt bland praktikerna. Ett mycket nyttigt led i denna del av verksamheten är nyhetsbrevet EU & arbetsrätt, som ges ut i samverkan med Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i København, med drygt 4 000 prenumeranter. Det samma gäller den öppna seminarieserien om Arbetsrätten i EU-perspektiv, som hållits åtta – tio gånger varje år ändå sedan 1995 och som brukar samla deltagare från arbetsmarknadens organisationer, myndigheter, andra praktiker och akademiker, inte bara från Sverige utan även från övriga nordiska länder.

Det ovan sagda illustrerar också att den arbetsrättsliga forskning som bedrivits vid ALI har mycket hög samhällsrelevans. Den har genererat viktig kunskap som behövs inom departement, arbetsmarknadsorganisationer och i samhället i övrigt. Detta är särskilt betydande i den nordiska kontexten. Med utvecklingen av den europeiska gemenskapen och den inre marknaden är det viktigt att frågor om relationer och utveckling mellan olika nationella och internationella regleringsregimer grundligen genomlyses. Det speciellt viktiga i nordiskt sammanhang följer av att de nordiska arbetsmarknaderna har många särdrag som inte alltid är lätta att sammanjämka med kontinentaleuropeiska traditioner. Kvalificerad, oberoende forskning är en betydande förutsättning för ett bevarande av den nordiska, sålunda också den svenska, modellen.

Den arbetsrättsliga verksamheten vid ALI är mycket för viktig för att gå förlorad. Vi är medvetna om att den svenska regeringen har meddelat att vissa av ALIs uppgifter kan komma att överföras till annan huvudman. Som arbetsrättsforskare med stort intresse av den mycket värdefulla forskning och förmedling som drivits fram vid ALIs arbetsrättsenhet vill vi enträget uppmana till att denna enhet och dess forskargrupp förs vidare och kan fortsätta sitt nordiska och europeiska nätverksarbete och den internationellt högklassiga arbetsrättsforskning som enheten varit representant för.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör