EU & arbetsrätt 3 2006


 

Diskrimineringsdirektiv skyddar inte mot uppsägning på grund av sjukdom

Sjukdom kan inte likställas med funktionshinder i EUs allmänna likabehandlingsdirektiv och är inte heller i sig en grund som omfattas av direktivet. Detta klargörande av begreppet funktionshinder ger EG-domstolen i ett förhandsbesked.

Det var en spansk domstol som hade ställt två frågor till EG-domstolen: omfattar det allmänna likabehandlingsdirektivets (2000/78) förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder även uppsägning på grund av sjukdom? Om inte, är sjukdom ändå en diskrimineringsgrund som täcks av direktivet?

På båda frågorna svarar EG-domstolen nej. Funktionshinder är en begränsning till följd av fysiska, psykiska eller mentala skador som hindrar en person från att delta i arbetslivet, men kan inte utan vidare jämställas med sjukdom. Den vikt direktivet lägger vid anpassningsåtgärder för funktionshindrade visar nämligen att det avser situationer där personer är hindrade att delta i arbetslivet under en lång period. Direktivet skyddar mot uppsägning på grund av funktionshinder som, med iakttagande av skyldigheten att vidta rimliga anpassningsåtgärder, inte beror på att personen saknar kompetens eller förmåga eller inte står till förfogande för att utföra tjänstens grundläggande uppgifter.

Sjukdom kan inte heller läggas till de diskrimineringsgrunder som räknas upp i direktivet. För det första finns det ingen artikel i EG-fördraget om förbud mot diskriminering på grund av sjukdom. För det andra har direktivet antagits på grundval av fördragets artikel 13 som avser funktionshinder men inte sjukdom.

Mål C-13/05 Sonia Chacón Navas mot Eurest Colectividades SA, dom 11 juli 2006


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör