EU & arbetsrätt 3 2006


 

NYA MÅL

Visstidsarbete
C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sports and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform samt Minister for Transport
Har klausulen om icke diskriminering och bestämmelserna för att förhindra missbruk i direktivet om visstidsarbete (1999/70) direkt effekt? Hindrar direktivet att en stat i egenskap av arbetsgivare förnyar ett avtal om visstidsanställning i upp till åtta år? Omfattar begreppet ”anställningsvillkor” lön och pensioner?

Utstationering av arbetstagare
C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg
Enligt kommissionen har Luxemburg tolkat begreppet ”bestämmelser som rör ordre public” i utstationeringsdirektivet för extensivt. Vidare hindrar Luxemburg den fria rörligheten för tjänster genom att kräva att företag, innan arbete påbörjas, ställer uppgifter till förfogande för yrkesinspektionen och att de har ett ombud i landet som förvarar de handlingar som behövs för tillsynen.

Likabehandling, diskriminering
C-267/06 Tadao Maruko mot Versorgungsanstalt
der deutschen Bühnen

Omfattas ett yrkesbaserat obligatoriskt pensionssystem av det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/ 78)? Är änkepension från ett sådant system lön? Kan en registrerad partner uteslutas från en sådan pension som beviljas äkta makar?

C-300/06 Ursula Voß mot Land Berlin
Strider det mot likalönsprincipen att den ersättning som deltidsanställda får för arbete utöver ordinarie arbetstid är proportionellt sett lägre än den lön som heltidsanställda får?

C-303/06 S. Coleman mot Attridge Law, Steve Law
Skyddar det allmänna likabehandlingsdirektivet en anställd som behandlas mindre fördelaktigt och trakasseras på grund av att hon tar hand om en funktionshindrad son?

Kollektiva uppsägningar
C-315/06 Georgios Diamantis m.fl. mot FANCO AE
Är direktivet om kollektiva uppsägningar (75/129) tillämpligt när en rörelse definitivt upphör genom ett frivilligt beslut av arbetsgivaren?

Lönegaranti
C-246/06 Josefa Velasco Navarro mot Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
Har direktiv 2002/74 om ändring av lönegarantidirektivet 80/987 direkt effekt? Om svaret är ja, från vilket datum ska direktivet tillämpas?

Arbetstagarinflytande
C-318/06 Kommissionen mot Luxemburg
C-326/06 Kommissionen mot Spanien
C-330/06 Kommissionen mot Irland
De tre länderna har enligt kommissionen inte genomfört direktivet om arbetstagarinflytande i europabolag (2001/86) i tid.

C-317/06 Kommissionen mot Spanien
C-320/06 Kommissionen mot Belgien
C-321/06 Kommissionen mot Luxemburg
C-327/06 Kommissionen mot Italien
C-381/06 Kommissionen mot Grekland
De fem länderna har enligt kommissionen inte genomfört direktivet om information och samråd (2002/14) i tid.

Arbetstid
C-364/06 Kommissionen mot Luxemburg
Enligt kommissionen har Luxemburg inte genomfört direktivet om arbetstid vid mobilt arbete vid vägtransporter (2002/15) i tid.

Arbetsmiljö
C-226/06 Kommissionen mot Frankrike
Frankrike har enligt kommissionen inte genomfört ramdirektivet om säkerhet och hälsa korrekt.

C-356/06 Kommissionen mot Österrike
Enligt kommissionen har Österrike inte genomfört direktivet (2001/45) om ändring av direktivet om hälsa och säkerhet vid användning av arbetsutrustning i tid.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör