EU & arbetsrätt 3 2006


 

TIDSKRIFTERNA

Under vinjetten Tidskrifterna sammanfattar EU & arbetsrätt intressanta artiklar från det senaste halvåret.

Stridsåtgärder
I artikeln ”The right to Strike in the European Social Charter” ger Erika Kovács en översikt över rättpraxis om rätten att vidta stridåtgärder i anslutning den Europeiska Sociala Stadgan. En fråga som uppmärksammats i expertkommitténs rättspraxis är om det enbart är organisationer som kan vidta stridåtgärder.

De s.k. Laval- och Viking-målen har gett upphov till ett flertal artiklar. Laval-målet behandlas av Ronnie Eklund som att betonar att EG-domstolen hittills varit försiktig med att ingripa i nationella rättsordningar i frågor som berör grundläggande rättigheter. Han förväntar sig att Laval-målet kommer att innebära ett viktigt steg i utvecklingen av respekten för den sociala dimensionen i EU. Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg menar att fackliga stridsåtgärder endast i undantagsfall kan anses strida mot fördragets regler om fri rörlighet. Det skulle kunna vara fallet om de vidtas i direkt syfte att utestänga utländska företag eller för att genomdriva krav som klart diskriminerar sådana företag. Däremot menar författarna att det är tveksamt om lex Britannia är förenlig med direktivet, eftersom den i praktiken innebär att stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare är tillåtna i situationer där svenska arbetsgivare är skyddade. Detta är dock ett inhemskt problem som kan lösas genom att den s.k. Britanniaprincipen ändras. A. C. L. Davies anser att Viking-målet kommer att bli ett viktigt test på EG-domstolens ambition att slå vakt om grundläggande sociala rättigheter. Också Thomas Blanke framhåller att Viking-målet har stor betydelse för den europeiska sociala modellens framtid. Han menar att den europeiska integrationen bara kan bli framgångsrik om man på transnationell nivå accepterar sådana begränsningar av marknadskrafterna som normalt finns på nationell nivå.

Erika Kovács, The Right to Strike in the European Social Charter. Comparative Labour Law and Policy Journal, 2006 Vol. 26 s. 445 ff

Ronnie Eklund, The Laval Case. Industrial Law Journal, Vol. 35, No. 2, June 2006, s. 202 ff

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun & Jonas Malmberg The Vaxholm Case from Swedish and European Perspective. Transfer (2006) Vol. 12 s. 155 ff

Thomas Blanke, The Viking Case. Transfer (2006) Vol. 12 s. 251 ff

A. C. L. Davies, The Right to Strike Versus Freedom of Establishment in EC Law: The Battle Commences. Industrial Law Journal, Vol. 35, No. 1, March 2006, s. 259 ff

Medbestämmande
Genomförandet av EG-direktivet om information och samråd (2002/14) analyseras av Pascale Lorber respektive Tara Brill-Venkatasamy. Lorber menar att genomförandet av direktivet i Storbritannien har gett ökade möjligheter till arbetstagarinflytande. Samtidigt har lagstiftaren valt lösningar som gynnar flexibilitet på bekostnad en allmän rätt till information och samråd. Tara Brill-Venkatasamy menar att genomförandet av direktivet inte kommer att medföra några betydande ändringar i Frankrike. Det nuvarande systemet med comité d’entreprise ligger redan väl i linje med direktivets krav.

Pascale Lorber, Implementing the Information and Consultation Directive in Great Britain: A New Voice at Work. The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2006 Volume 22/2, s. 231-258

Tara Brill-Venkatasamy. The Information and Consultation Directive of 11 March 2002 and its Transposition into French Law. The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2006 Volume 22/2, s. 259-277

Övergång av verksamhet
Jonas Malmberg diskuterar överlåtelsedirektivets tillämpning vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar. En slutsats är att direktivet är tilllämpligt vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar, men eftersom det ska genomföras i nationell rätt är det någon av EUs medlemsstaters rättsregler som kommer att äga tillämpning. En central fråga är därför vilket lands lag som ska tilllämpas och vilket lands domstolar som är behöriga. Enligt författaren ger regleringen ett relativt gott skydd för fortsatt anställning efter verksamhetsövergången.

John McMullen diskuterar i vilken mån engelsk rätt ger arbetstagarna ett sådant ökat skydd för anställningen vid verksamhetsövergång som ändringsdirektivet från 1998 och det nya överlåtelsedirektivet (2001/23) skulle innebära. Enligt författaren är delar av syftet infriat, men andra inte, och några områden som borde ses över har ignorerats.

Jonas Malmberg: The Legal Position of Employees’ in Cross-Border Transfers of Undertakings in the EU: A Question of Jurisdiction and Choice of Law, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Autumn 2006, s. 385–406

John Mc Mullen: An Analysis of the Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006, Industrial Law Journal Vol. 35, 2006 s. 113–139


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör