EU & arbetsrätt 1 2007


 

Svenskt lönegarantimål till EG-domstolen:
När är ett företag verksamt i flera medlemsländer?

Vad menas i lönegarantidirektivet (2002/74) med att ett företag är verksamt i flera medlemsländer? Det är frågan i en begäran om förhandsavgörande från Lunds tingsrätt till EG-domstolen.

Målet rör en chaufför som för ett svenskt företags räkning kört gods till och från Italien. Företaget gick i konkurs och konkursförvaltaren tillerkände honom svensk lönegaranti. Tillsynsmyndigheten i konkurser menar dock att han inte har rätt till lönegaranti från Sverige.

Normalt betalas lönegaranti av det land där konkursen beslutas. Om företaget ”är verksamt” i mer än ett medlemsland, skall dock institutionen i det land där arbetstagaren normalt utför eller utförde sitt arbete betala, och det är alltså tolkningen av denna regel som tvisten gäller.

Enligt chauffören har företaget varken något kontor, någon utrustning, några anställda eller någon annan anknytning till något annat medlemsland än Sverige. Men tillsynsmyndigheten menar att det räcker att han tillbringat största delen av sin arbetstid i Italien för att företaget skall anses vara verksamt både där och i Sverige.

Erik Danhard och Jonas Malmberg har i en artikel på Forum för forskning om arbetsrätt kritiserat det sätt på vilket det ändrade lönegarantidirektivet införlivats i svensk rätt. Syftet med ändringarna från 2002 var att stärka arbetstagarnas ställning. Som direktivet genomförts i Sverige riskerar arbetstagare som arbetar i flera länder tvärtom att inte få lönegaranti från något av dem, enligt Danhard och Malmberg.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör