EU & arbetsrätt 1 2007


 

Europarådet prövar företagares klagomål mot finsk allmängiltighetsregel

Allmängiltighetsregeln i den finska arbetsavtalslagen kränker den negativa föreningsfriheten. Det hävdar organisationen Företagarna i Finland (Suomen yrittäjät), som representerar små och medelstora företag och som har utnyttjat möjligheten att rikta ett kollektivt organisationsklagomål till Europarådet (collective complaint no 35/2006). Klagomålet är riktat mot finska staten och baserar sig på artikel 5 i tilläggsprotokollet till Europarådets reviderade sociala stadga. Europarådet beslöt den 11 december att ta upp klagomålet till prövning.

Allmängiltighetsregeln innebär att också oorganiserade arbetsgivare måste följa villkor i kollektivavtal som är representativa i branschen. Organisationen invänder inte mot detta. Däremot klagar den över att de allmänt bindande kollektivavtalen ibland med stöd av semidispositiva lagregler kan ge arbetsgivare och fackliga organisationer behörighet att lokalt avvika från bestämmelser i arbetsrättslig lag. Sådana kollektivavtalsbestämmelser enligt vilka parterna på lokal nivå kan utnyttja de möjligheter till avvikelser som lagen ger riksomfattande organisationer, gäller inte oorganiserade arbetsgivare. Orsaken är lättförklarlig: Sådana avvikelser uppfattas som en del av kollektivavtalssystemet, deras genomförande övervakas av organisationer på bägge sidor och eventuella konflikter kan biläggas inom ett förhandlingssystem där finska AD är högsta tvistelösningsorgan. Alla dessa mekanismer saknas då arbetsgivaren är oorganiserad. Företagarorganisationen menar dock att rättsläget kränker föreningsfriheten och tvingar företag som vill ha möjlighet till flexibilitet att ansluta sig till en arbetsgivarorganisation. Den finska regeringen yttrade sig i februari, liksom Europafacket. Bägge finner klagomålet ogrundat.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör