EU & arbetsrätt 1 2007


 

Män får sämre efterlevandepension
Norge stämt inför Efta-domstolen

De norska reglerna om efterlevandepension efter anställda i staten diskriminerar änkemän på grund av kön och strider mot EES-avtalet. Det hävdar EES-avtalets ”väktare”, Efta Surveillance Authority (ESA), som den 6 februari stämde norska staten inför Efta-domstolen.

Reglerna om änke- och änklingspension i lagen om Statens Pensjonskasse ändrades 1976. Ändringarna innebar att pensionen minskar i proportion till andra inkomster som den efterlevande har. De nya reglerna gäller dock inte kvinnor vars män var medlemmar i pensionsordningen före den 1 januari 1976. Sådana änkor får därmed behålla rätten till obeskuren änkepension, medan alla änkemän omfattas av reglerna om minskning av pensionen.

2001 klagade en änkeman till ESA, som nu alltså menar att reglerna strider mot direktivet om likabehandling av män och kvinnor i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet (86/378).

Den norska regeringen bestrider inte att reglerna innebär olika pension för män och kvinnor, men den håller inte med om att reglerna måste vara lika. ESA kräver att ordningen antingen måste upphävas för änkorna, eller så måste änkemän få rätt till oavkortad pension.

Regeringen anför i målet inför Efta-domstolen att lagändringarna 1976 gjorde att änkemännen blev omfattade av pensionsordningen, vilket de som huvudregel inte hade varit innan dess. De särskilda reglerna för vissa änkor var bara en övergångsordning. Norge har också argumenterat för att direktiv 86/378 överhuvudtaget inte är tillämpligt här, då målet rör de efterlevandes ekonomiska situation och inte förhållanden som är knutna till det arbete som tjänstemannen utfört. Regeringen anförde, med hänvisning till rättspraxis från EG-domstolen om skillnaden mellan lön och social trygghet, att efterlevandepension inte omfattas av begreppet lön så som det definieras i EES-rätten, och att pensionsordningen i detta mål i stället omfattas av direktiv 79/7 om genomförande av principen om likabehandling i fråga om social trygghet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör