EU & arbetsrätt 1 2007


 

Tvångspensionerad vid 67 anklagar Statoil för åldersdiskriminering

Strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering att en arbetstagare måste sluta arbeta för att han fyllt 67 år? Det är frågan i ett mål som för närvarande vilar i Gulatings lagmansrett.

Enligt den norska arbetsmiljölagen måste en uppsägning vara sakligt grundad i arbetstagarens eller arbetsgivarens förhållanden. En uppsägning som motiveras enbart av att arbetstagaren har uppnått folkpensionsålder (67 år) är inte sakligt grundad, om den innebär att arbetstagaren måste sluta innan han eller hon fyllt 70 år. Bestämmelsen bygger på förutsättningen att uppnådd 70- årsålder i sig är saklig grund. I äldre rättspraxis finns likväl exempel på att domstolar har godtagit att ett arbetsförhållande upphör mot arbetstagarens vilja före 70 års ålder, till exempel då en pensionsordning/åldersgräns är känd i verksamheten och införd och tillämpad tillräckligt konsekvent och i fullt samförstånd med arbetstagarnas representanter.

EUs direktiv 2000/78 om likabehandling i arbetslivet är inte en del av EES-avtalet. Norge valde ändå att genomföra direktivet. Implementeringen omfattade också förbudet mot åldersdiskriminering med de undantag direktivet tillåter.

Frågan om det föreligger ett brott mot förbudet mot åldersdiskriminering har nu kommit upp i ett mål som hittills har avgjorts av Stavangers tingsrätt. Bakgrunden är att det norska oljebolaget Statoil ASA har tillämpat en åldersgräns på 67 år. En arbetstagare hävdar att han är fortsatt anställd i Statoil efter att han fyllt 67 år och har rätt att kvarstå i anställningen tills tvisten är avgjord.

Stavanger tingsrätt kom fram till att 67-årsgränsen inte var sakligt motiverad. Statoil överklagade till Gulating lagmansrett. Eftersom målet handlar om tolkningen av ett EU-direktiv hade man kunnat tänka sig att lagmansretten skulle be Eftadomstolen om ett vägledande uttalande. Men Efta-domstolens behörighet omfattar tolkning av EES-avtalet, och när det underliggande direktivet inte är en del av EES-avtalet är Efta-domstolen inte behörig. Parterna har emellertid bett lagmansretten att skjuta upp behandlingen av målet i avvaktan på EG-domstolens avgörande i målet C-411/05 Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA. Gulating lagmannsrett har följt parternas uppmaning och
målet är för tillfället bordlagt.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör