EU & arbetsrätt 1 2007


 

Alltför låg ersättning vid arbetsgivares insolvens underkändes av EG-domstolen

Medlemsstaterna måste inte själva garantera arbetstagarnas rätt till ålderspensionsförmåner i privata pensionssystem vid arbetsgivarens insolvens. Finansieringen av dessa rättigheter måste inte heller vara fullständig. Skyddsnivån får dock inte vara hur låg som helst. Det är kontentan av ett färskt tolkningsbesked från EGdomstolen till en engelsk domstol, där domstolen underkänner Förenade kungarikets genomförande av insolvensdirektivet.

Enligt direktiv 80/987 om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att skydda arbetstagarnas ålders- och efterlevandeförmåner enligt kompletterande pensionssystem utanför de lagreglerade.

I Förenade kungariket betalar en särskild myndighet ersättning till de anställda när en arbetsgivare blir insolvent. De ersätts dock inte fullt ut för sin förlust.

Carol Marilyn Robins och 835 andra arbetstagare var anslutna till två privata arbetsgivarfinansierade tjänstepensionssystem. När deras arbetsgivare gick i konkurs sänktes deras pensionsförmåner drastiskt. De väckte talan mot staten och anförde att den engelska lagstiftningen inte levde upp till insolvensdirektivets skyddsnivå.

EG-domstolen poängterar i sitt förhandsbesked att medlemsstaterna inte själva måste finansiera de förmåner som skall garanteras genom direktivet. De måste bara se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Till exempel kan de bestämma att arbetsgivare skall teckna en försäkring eller inrätta en garantiinstitution. Finansieringen av dessa rättigheter måste inte heller vara fullständig. Direktivets allmänna ordalag lämnar ett betydande utrymme för medlemsstaten att själv bestämma skyddsnivån.

Vilken direktivets minimiskyddsnivå är, kan inte utläsas direkt ur direktivet. Ett system som det engelska lever dock inte upp till denna nivå, enligt EG-domstolen. Statistik visar nämligen att cirka 65 000 personer som var anslutna till pensionssystem i Förenade kungariket under 2004 förlorade mer än 20 procent av de förmåner som de hade väntat sig. Mer än hälften av dem förlorade mer än 50 procent.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör