EU & arbetsrätt 1 2007


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EG-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av om man söker på mål-numret på EG-domstolens hemsida. Enklast kan läsarna göra detta via den elektroniska versionen av EU & arbetsrätthttp://arbetsratt.arbetslivsinstitutet.se

Åldersdiskriminering
C-427/06, Birgit Bartsch mot Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) ltersfürsorge
GmbH
Innehåller fördraget ett förbud mot åldersdiskriminering? Är ett sådant förbud tillämpligt mellan privata arbetsgivare och deras anställda eller tjänstepensionärer? Är en åldersgräns i ett system för tjänstepension förenlig med förbudet mot åldersdiskriminering?

Mödraskydd
C-460/06, Nadine Paquay mot Société d’architectes Hoet + Minne SPRL
Hur skall mödraskyddsdirektivets (92/85) förbud mot uppsägning tolkas? Strider en uppsägning som meddelas efter skyddsperioden mot likabehandlingsdirektivet (76/207)?

Domstols behörighet
C-462/06, Glaxosmithkline och Laboratoires Glaxosmithkline mot Jean- Pierre Rouard
Innebär artikel 6.1 i förordning 44/2001 om domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område att en arbetstagare kan väcka talan vid en och samma domstol mot två bolag som tillhör samma koncern men har sina säten i olika medlemsstater?

Arbetstid
C-424/06, Kommissionen mot Italien
Italien har inte i tid genomfört direktiv 2002/15 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete vid vägtransporter, anser kommissionen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör