EU & arbetsrätt 1 2007


 

Initierat om arbetstagares immaterialrätt

Sanna Wolk: Arbetstagares immaterialrättigheter. Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. inom anställningsförhållanden. Akademisk avhandling, Norstedts juridik 2006, 263 sid, ISBN 978-91-39-01228-3

Sanna Wolk disputerade i december 2006 på en avhandling i gränsområdet mellan immaterial- och arbetsrätt. Boken har en bred ansats såtillvida att den behandlar samtliga immaterialrättsområden och alltså tar upp bl.a. upphovsrätt, uppfinnarrätt och designrätt. Dessutom behandlas en rad särskilda situationer, som högskoleanställdas immaterialrättigheter.

I ett EU-rättsligt perspektiv kan bokens frågeställning schematiskt sammanfattas till att angå frågan om de fragmentariska bestämmelser i EU-rätten som ger arbetsgivaren en presumerad rätt till immaterialrättsligt skyddade resultat skapade av de anställda skall kunna ses som uttryck för en mer allmänt gällande princip, eller om de fortfarande skall betraktas som undantag.

Boken är en initierad och välskriven genomgång av ett svårforcerat område. Boken kan varmt rekommenderas alla som har intresse för dessa allt viktigare frågor.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör