EU & arbetsrätt 1 2007


 

Svenska jämställdhetsregler kritiseras i ny avhandling

Laura Carlson: Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law. Iustus 2006, 438 sid, ISBN 978-91-7678- 646-8

Laura Carlson disputerade den 26 januari 2007 vid Stockholms universitet på avhandlingen Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law. Avhandlingen innehåller en ingående och väldokumenterad genomgång av strävandena att åstadkomma ekonomisk jämställdhet mellan könen i Sverige, särkilt när det gäller könsdiskriminering och föräldraledighet. Läsaren får följa utvecklingen från 1800-talet och framåt. Utvecklingen i Sverige jämförs med motsvarande utveckling inom EU och i Storbritannien och USA. Fokus i avhandlingen är att beskriva hur lagstiftaren, domstolar och arbetsmarknadens parter arbetat – eller inte arbetat – för att främja jämställdhet mellan könen. Mot bakgrund av den komparativa undersökningen är författaren delvis kritisk mot den svenska regleringen. Bland annat menar hon att skadestånden i Sverige är för låga för att vara effektiva.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör