EU & arbetsrätt 3 2007


 

Danskt fack för talan mot beslut om statsstöd till DIS-flaggade fartyg

Fackförbundet 3F, tidigare Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), för sedan nära fem år en kamp i EG-domstolen mot de skattelättnader som danska staten beviljar alla anställda på fartyg registrerade i det danska internationella skeppsregistret.

Förstainstansrätten avvisade i april förbundets talan utan att behandla klagomålet i sak, med motiveringen att varken förbundet eller dess medlemmar var direkt och personligen berörda av kommissionens beslut att godkänna skattesystemet som förenligt med EUs regler om statsstöd. Förbundet har nu överklagat domen till EG-domstolen.

Lagen om danskt internationellt skeppsregister (DIS-lagen), som var aktuell även i det uppmärksammade Tor Caledonia-målet (se EU & arbetsrätt nr 3/2006 sid 2), kom till 1988 för att motverka att fartyg under gemenskapsflagg utflaggas till bekvämlighetsflagg. Genom att registrera sina fartyg i det internationella registret, kan rederierna anställa sjöfolk från länder utanför EU och betala de löner som följer av hemlandets rätt. Samtidigt med DIS-lagen antogs också skatteregler som undantar de anställda på dessa fartyg från inkomstskatt. De kan därmed nöja sig med betydligt lägre löner än anställda på vanliga danskregistrerade fartyg, som inte omfattas av skatteundantaget.

Skatteundantaget innebär en form av statsstöd, och sedan 1997 gäller Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport. Enligt dem är minskade inkomstskattesatser för "EG-sjöfolk" på fartyg som är registrerade i medlemsstaterna förenliga med den gemensamma marknaden. Men Specialarbejderforbundet menar att beslutet om skattefrihet för DIS-registrerade fartyg strider mot riktlinjerna, och klagade hos kommissionen. Kommissionen beslöt dock att inte invända mot de danska reglerna.

Då väckte förbundet talan och yrkade att Förstainstansrätten skulle förklara kommissionens beslut ogiltigt. Förbundet menar dels att kommissionen borde ha inlett ett formellt förfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget för att granska det statliga stödet, dels att den tolkade riktlinjerna fel. När dessa tillåter skattelättnader för EG-sjöfolk så gäller det enbart dem som bor i EU, hävdar 3F

Kommissionen menar att förbundet inte ens har rätt att väcka talan i ärendet, och Förstainstansrätten höll alltså med. EG- domstolen kommer alltså att ta ställning till den principiellt intressanta frågan om fackförbundet är direkt och personligen berört av det omstridda beslutet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör