EU & arbetsrätt 1 2008


 

Snart går sista ronden i Laval-målet Svårt enas om utredningsdirektiv

Effekterna av EG-domstolens förhandsavgörande i Laval-målet (C-341/05) hanteras nu i Sverige på två arenor.

I Arbetsdomstolen (AD), som ska avgöra tvisten, ska förberedande förhandling hållas i mitten av maj. Många frågar sig vad fackförbunden kan vinna på att fullfölja processen. EG-domstolen slog ju entydigt fast att lex Britannia är oförenlig med EG-rätten och att denna hindrar fackföreningar från att vidta stridsåtgärder för att förmå utländska företag att teckna kollektivavtal med mer förmånliga anställningsvillkor än de som anges i lag. Det är svårt att se hur AD efter detta skulle kunna komma till någon annan slutsats än att stridsåtgärderna var otillåtna. Möjligen kan facken hoppas på att få skadeståndskraven (totalt 550 000 kr) prutade. Samtidigt tar de risken att domstolen slår fast nya principer som inte gagnar dem på längre sikt om de fortsätter att driva målet.

Den 10 april antog regeringen direktiven till en utredning som ska överväga vilka lagändringar EG-domstolens dom föranleder. Regeringen var angelägen om att arbetsmarknadens parter skulle godkänna direktiven, vilket tog sin tid. Utredaren, Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth, ska föreslå om lex Britannia ska ändras, avskaffas eller ersättas. Rätten att vidta stridsåtgärder ska så långt som möjligt bibehållas, och en fråga är om dagens regler ska vara fortsatt tillämpliga t.ex. då man vill få till stånd ITF-avtal för fartyg som är registrerade utanför EES. Utredaren ska också undersöka om utstationeringslagen kan hänvisa till villkor i kollektivavtal, och om artikel 3.10 i utstationeringsdirektivet (bestämmelser som rör ordre public) bör utnyttjas för att möjliggöra tillämpning av anställningsvillkor utanför den s.k hårda kärnan.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör