EU & arbetsrätt 2 2008


 

Norska arbetsgivare klagar till ESA

Norsk Teknologi, ett förbund under den centrala arbetsgivarföreningen NHO, har klagat på den norska lagen om "allmenngjøring av tariffavtaler" till Efta Surveillance Authority (ESA) som övervakar Efta-ländernas efterlevnad av EES-avtalet. Lagen är en central del i det norska genomförandet av utstationeringsdirektivet (96/71). Den ger ett oberoende förvaltningsorgan, Tariffnemnda, behörighet att fastställa minimiregler om löne- och arbetsvillkor för både utländska tjänstetillhandahållare och norska företag.

Norsk Teknologi anför att lagen och de minimiregler som antas av Tariffnemnda är otillåtna hinder för den fria rörligheten. ESA ställde i april en rad frågor till Norges regering bl.a. om hur Norge har tillämpat utstationeringsdirektivets artikel 3.8 som handlar om vilka typer av kollektivavtal som kan användas för att slå fast de anställningsvillkor som utstationerade arbetstagare har rätt till.

I sitt svar poängterar regeringen att "allmenngjøringsloven" trots sitt namn inte innebär någon form av allmängiltigförklaring (extension) av kollektivavtal. Den ger nämnden en delegerad kompetens att stifta lag om minimivillkor. En sådan regleringsform faller in under direktivets artikel 3.1 och Norge har därför inte gjort bruk av artikel 3.8. Regeringen svarar också på frågor om reglerna om lönenivåklausuler i offentliga kontrakt, som tar sikte på att genomföra ILO:s konvention nr 94, och understryker skillnaderna mot målet Rüffert.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör