EU & arbetsrätt 2 2008


 

EG-domstolen underkänner åtgärder som kan motverka deltidsarbete

En medlemsstat får inte kräva att arbetsgivare ska skicka in kopior av alla avtal om deltidsanställning till myndigheterna. Det slår EG-domstolen fast i en dom där den underkänner åtgärder som Italien hade infört för att motverka bedrägerier och svartarbete.

Enligt den lag som genomför deltidsdirektivet (97/81) i Italien ska en arbetsgivare inom 30 dagar från att han anställt någon på deltid skicka en kopia av anställningsavtalet till ett organ för arbetsinspektion och social trygghet. För varje dags försening får arbetsgivaren betala en straffavgift på 15 euro per berörd arbetstagare. Någon övre gräns finns inte, och företaget Subito hade uppenbarligen missat grovt, eftersom det krävdes på 233 550 euro. Bolaget gick till domstol för att slippa betala, och så hamnade målet i EG-domstolen.

EG-domstolen tar fasta på att ett av direktivets syften är att underlätta utvecklingen av deltidsarbete. Därför ska medlemsstaterna undersöka om det finns några rättsliga eller administrativa hinder som kan begränsa möjligheterna att arbeta deltid och undanröja dem - om det är lämpligt. Skyldigheten att anmäla deltidsanställningar till myndigheterna är ett sådant hinder, konstaterar domstolen.

Kommissionen hade i sitt yttrande till EG-domstolen konstaterat att det är den nationella domstolens sak att bedöma om åtgärderna är sakligt motiverade, men ställde sig själv tveksam till att de var det. Men EG-domstolen lämnar inget utrymme för bedömning åt den nationella domstolen. På sex rader avfärdar den den italienska regeringens invändning att anmälningsskyldigheten motiveras av behovet att bekämpa bedrägerier och svartarbete. Åtgärderna måste vara proportionerliga i förhållande till syftet, och det finns mindre betungande åtgärder för att bekämpa bedrägerier och svartarbete. Myndigheterna har ju redan medel i form av övervakning, inspektioner och polisiära insatser, säger domstolen. s="brodtext-svart"> Eftersom anmälningsplikten och sanktionssystemet tillsammans bidrar till att avskräcka arbetsgivare från att använda deltidsarbete strider de mot deltidsdirektivet, blir EG-domstolens slutsats. I slutsatsen nämner den dock inte sanktionssystemet. Redan anmälningsskyldigheten i sig strider mot direktivet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör