EU & arbetsrätt 2 2008


 

Lättillgänglig avhandling om fri rörlighet

Susanne S:t Clair Renard :Fri rölighet för tjänster – tolkning av artikel 49 EGF, Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala 109, Iustus förlag 2007, 366 sid, ISBN 978-91-7678-671-0

I sin avhandling synliggör Susanne S:t Clair Renard mångfalden i EG-domstolens praxis samt den diskussion om denna som förts utanför Sveriges gränser. Genom helhetsgreppet föreslår avhandlingen en karta efter vilken läsaren kan orientera sig i den vildvuxna skog som rättsfallen om fri rörlighet för tjänster utgör.

Den förslagna kartan kan sägas bestå av tre delar vilka även sammanfaller med avhandlingens nyhetsvärde.

1. Indelning av rättsfallen efter områdena tjänsteverksamhet, tjänstestödjande rättsområden och rättigheter för tjänsteutövare och tjänstemottagare. Begreppsapparaten är ny, och skapar en modell genom vilken EG-domstolens praxis kan förstås.

2. Diskrimineringsmodellen lanserad i form av en pyramid. Toppen är öppet diskriminerande åtgärder, följd av dolt diskriminerande i snäv mening, dolt diskriminerande i vid mening samt likabehandlande åtgärder utan missgynnande effekt.

3. Den differentierade tolkningen, enligt vilken tolkningen av artikel 49 beror av vilket av områdena som den nationella åtgärden ifråga hänför sig till. Inom kärnområdet, tjänsteverksamheten, förbjuder artikel 49 alla hinder. Inom de två övriga områdena är det endast diskriminerande hinder som är förbjudna.

Arbetsrätten är ett av de områden som upptas bland de tjänstestödjande rättsområdena. Avhandlingen färdigställdes innan domen i Laval-målet gavs. Behållningen ligger i att den på ett lättillgängligt språk åskådliggör de frågor som aktualiseras vid tolkning av artikel 49.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör