EU & arbetsrätt 2 2008


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EG-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av om man söker på mål-numret på EG-domstolens hemsida. Enklast kan läsarna göra detta via den elektroniska versionen av EU & arbetsrätthttp://arbetsratt.juridicum.su.se.se

Mödraskydd
C-63/08 Virginie Pontin mot T-Comalux SA Är det förenligt med mödraskyddsdirektivet (92/85) och ramdirektivet om arbetsmiljö (89/391) att lagen ställer upp tidsfrister på en respektive två veckor för att väcka talan för en arbetstagare som blir uppsagd under sin graviditet? Är det förenligt med likabehandlingsdirektivet (76/207) att den som sagts upp under graviditeten inte har rätt att väcka talan om skadestånd?

Föräldraledighet
C-116/08 C Meerts mot Proost NV Hur ska uppsägningsersättningen beräknas enligt föräldraledighetsdirektivet (96/34) när en arbetsgivare avslutar en anställning utan giltigt skäl då arbetstagaren arbetar deltid?

Åldersdiskriminering
C-88/08 David Hütter mot Technische Universität Graz Är det förenligt med det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) att anställningstid före 18 års ålder inte tas med vid beräkningen av den anställningstid som krävs för uppflyttning i lönegrad?

Lönegaranti
C-69/08 Rappaello Visciano mot I.N.P.S. Tillåter lönegarantidirektivet (80/987) att fordringar förlorar sin karaktär av lön och i stället klassificeras som socialförsäkringsförmåner när de görs gällande mot garantiinstitutionen?

Immaterialrätt
C-32/08 Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) mot Cul de Sac Espacio Creativo S.L. och Acierta Product & Position S.A. Omfattar förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning endast formgivning som skapats inom ramen för ett anställningsförhållande där skaparen/upphovsmannen är bunden av ett arbetsrättsligt avtal?

Fördragsbrott
C-41/08 Kommissionen mot Tjeckien Tjeckien har inte genomfört direktivet om likabehandling i fråga om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet (86/378) i tid.
C-70/08 Kommissionen mot Luxemburg
C-82/08 Kommissionen mot Grekland
C-92/08 Kommissionen mot Belgien
Luxemburg, Grekland och Belgien har inte genomfört direktivet om arbetstagarinflytande i Europako-operativ i tid.Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör