EU & arbetsrätt 3 2008


 

DANSK UTREDNING OM LAVAL-DOMENS KONSEKVENSER: Danska modellen bevaras med litet ingrepp i stridsrätten

Med en mindre begränsning av rätten att vidta kollektiva stridsåtgärder har den danska Laval-utredningen lyckats bevara huvuddragen i den danska modellen samtidigt som man iakttar EU-rätten.

Kommittén lade fram sitt betänkande den 19 juni 2008. Där föreslås en ny bestämmelse i utstationeringslagen med följande innehåll:
§ 6 a. Med henblik på at sikre udstationerede lønmodtagere løn svarende til, hvad danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale for udførelsen af tilsvarende arbejde, kan der på samme måde som over­for danske arbejdsgivere anvendes kollektive kampskridt overfor uden­landske tjenesteydere til støtte for et krav om indgåelse af en kollektiv overenskomst, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det er en betingelse for iværksættelse af kollektive kamp­skridt, som nævnt i stk. 1, at der forinden overfor den udenlandske tjenesteyder er henvist til bestem­melser i de kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overens­komster med den fornødne klar­hed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales.

I Danmark har det hittills varit tillåtet för de fackliga organisa­tionerna att vidta stridsåtgärder både för att få till stånd sådana kollektivavtal som ingås av de mest representativa arbetsmarknadsor­ganisationerna och som ska gälla i hela landet, och när de kräver andra typer av avtal. Utredningens förslag kommer alltså att innebära en viss (mindre) begränsning av konflikt­rätten. Men huvudsakligen bevaras den traditionella danska modellen för att fastställa minimilön genom kollektivavtal, om det behövs med hjälp av kollektiva stridsåtgärder.

Enligt utstationeringsdirektivets artikel 3.1 avses med minimilön den minimilön som fastställs i na­tionell lagstiftning och/eller praxis i den medlemsstat på vars område arbetstagaren är utstationerad. Det betyder dock inte att medlems­staterna kan räkna vad som helst som minimilön. I Rüffert-målet (C-346/06), sägs det således att det lönekrav som målet gällde inte var ett minimilönekrav i direktivets mening. Där hänvisas också till Laval-domen (C-341/05).

Det tyder på att det som en medlemsstat anser vara minimilön i samband med utstationering ska stödjas på lag eller administrativa bestämmelser, och/eller kollektiv­avtal eller skiljedomar (voldgiftsken­delser) som har allmän giltighet. Om det som i Danmark saknas en ordning för att slå fast att kollektiv­avtal eller skiljedomar har allmän giltighet kan medlemsstaten enligt artikel 3.8 i direktivet stödja sig på - kollektivavtal eller skilje­domar som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området, och/eller - kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det nationella territoriet.

Enligt utstationeringsdirektivet tillkommer det alltså Danmark att precisera vad som menas med minimilön i Danmark. Det är det som sker med den föreslagna § 6a i utstationeringslagen, där man be­gränsar handlingsfriheten i förhål­lande till utstationerande arbetsgi­vare till lönekrav som är minimilön i kraft av artikel 3.8.

Det är däremot inte tal om att man inför ett system där man gör kollektivavtal allmängiltiga. Det ville inte arbetsmarknadens parter. Enligt stycke 68 i Laval-domen står det medlemsstaterna fritt att välja en annan ordning för att fastställa minimilön än de som nämns i utstationeringsdirektivet, förutsatt att den inte hindrar den fria rörlig­heten för tjänster (bevægelighed for tjenesteydelser). Kollektiva stridsåt­gärder mot utländska arbetsgivare i Danmark ska därför som hittills bedömas enligt artikel 49 i EG-för­draget. Det innebär att principerna om transparens (gennemsigtighed) och proportionalitet ska iakttas. I dansk arbetsrätt har handlingsfri­heten länge varit begränsad av en proportionalitetsprincip. Den delen av Laval-domen är därför inte särskilt uppseendeväckande från dansk utgångspunkt. Principen om transparens, som väl var det som de svenska lönekraven och stridsåtgär­derna framförallt stupade på i La­val-målet, spelar däremot en större roll i Laval-domen än hittills i dansk arbetsrätt. Det nämns därför också uttryckligen i den föreslagna lagbestämmelsen att lönekravet ska vara tillräckligt klart.

Enligt min mening har utred­ningen mycket bra lyckats kom­binera de EU-rättsliga reglerna och de traditionella arbetsrättsliga reglerna i Danmark, så att man samtidigt iakttar EU-rätten och bevarar huvuddragen i den danska modellen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör