EU & arbetsrätt 3 2008


 

Allmängiltighet under attack på flera fronter

Den norska ordningen med allmängiltigförklaring av kollektivavtal (allmenngjøring av tariffavtaler) är fortsatt omstridd på flera plan. När det gäller Norsk Teknologis klagomål till Eftas övervakningsmyndighet (se EU & arbetsrätt nr 2/2008 sid 1) har denna ännu inte tagit ställning.

På hemmaplan har dock den centrala arbetsgivarorganisationen NHO argumenterat starkt mot allmenngjøringslovens förenlighet med EG/EES-rätten och om vilka regler Tariffnemnda eventuellt bör fastställa i ett ärende om allmängiltigförklaring i varvsindustrin. NHO har bl.a. åberopat EG-domstolens domar i målen Laval och Rüffert för att lagen måste underkännas eller att Tariffnemndas kompetens att fastslå lönenivåer måste vara begränsad till en "social miniminivå". Detta skapade stark oenighet i Tariffnemnda vilket ledde till det ovanliga steget att nämnden sköt upp behandlingen av ärendet och bad att Justitiedepartementet skulle göra ett uttalande om allmenngjøringslovens laglighet och minimilöneproblemet.

Uttalandet kom den 8 september. Det gav inte stöd åt NHO:s argumentation. Det råder emellertid fortfarande stark oenighet om vilka standarder som ska sättas både när det gäller lönenivå och arbetstid och andra villkor.

I ett annat ärende, om förnyelse av allmängiltigförklaringen i byggbranschen, har den NHO-anslutna arbetsgivarföreningen för branschen likaledes gått in för minimilösningar. Om en sådan linje följs kommer avståndet mellan de vanliga villkoren enligt kollektivavtal och de villkor som gäller för alla genom en föreskrift om allmängiltighet att bli avsevärt.

Den vidare behandlingen av dessa ärenden i Tariffnemnda under hösten kommer att ge svar på i vilken riktning utvecklingen kommer att gå.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör