EU & arbetsrätt 3 2008


 

Arbetsmarknadens parter gör upp om europeiska företagsråd

Efter en fnurra på tråden i våras då Europafacket sade nej till arbetsgivarorganisationerna BusinessEuropes, CEEP:s och Ueapmes inbjudan till förhandlingar (se EU & arbetsrätt nr 2/2008 sid 4) överraskade parterna omvärlden i slutet av augusti genom att gemensamt skriva till europeiska kommissionen om vilka ändringar som bör göras i direktivet om europeiska företagsråd (94/45).

Det skedde sedan kommissionen lagt fram ett förslag till ändringsdirektiv. Parterna skriver nu att de - för att det nya direktivet ska kunna antas snabbt - godtar att direktivförslaget läggs till grund för översynen. Samtidigt föreslår de smärre ändringar i kommissionens förslag och vädjar till parlamentet och ministerrådet att dessa ska ta fasta på parternas uppfattning när de behandlar direktivet.

Direktivförslaget går bl.a. ut på

  • att definiera vad som ligger i begreppen information och samråd
  • att begränsa företagsrådens behörighet till gränsöverskridande frågor
  • att information och samråd på gemenskapsnivå ska samordnas med information och samråd på nationell nivå i företaget
  • att förtydliga arbetstagarrepresentanternas roll och rättigheter
  • att fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna ska informeras när man inleder förhandlingar om att inrätta ett europeiskt företagsråd och
  • att de avtal som finns om europeiska företagsråd eller motsvarande ska omförhandlas vid väsentliga omstruktureringar så att de anpassas till den nya verkligheten.

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör