EU & arbetsrätt 3 2008


 

I bokhandeln

Mycken trevlig läsning i Adlercreutz femte vänbok
Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström & Per Samuelsson (red): Vänbok till Axel Adlercreutz, Juristförlaget i Lund 2007, 579 sid., ISBN 978-91-544-0368-4

Då professor emeritus Axel Adlercreutz fyllde 90 år förärades han sin femte (!) vänbok. Adlercreutz produktion spänner över ett drygt halvsekel. Han disputerade 1954 på avhandlingen Kollektivavtalet: studier över dess tillkomsthistoria. Någon månad innan 90-årsdagen gav han, tillsammans med Bernard Johann Mulder, ut en ny upplaga av läroboken Svensk arbetsrätt.

Precis som Axel Adlercreutz egna skrifter omfattar vänboken många rättsområden, inte minst arbetsrätt. Reinhold Fahlbeck reflekterar över förhållandet mellan arbete och kapital. Bernard Johann Mulder diskuterar uppsägning av anställningar som ännu inte tillträtts. Ann Numhauser-Henning behandlar tidsbegränsade anställningar i ljuset av visstidsdirektivet och de nya reglerna i anställningsskyddslagen. Birgitta Nyström ger en översikt över vad europeiseringen inneburit för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Anders Sandgrens bidrag beskriver beslutsfattandet i förhandlingsfrågor inom dåvarande Verkstadsföreningen under åren 1984 ? 1992. Annamaria Westregård visar hur reglerna om arbetsgivares ansvar för sjuka inkräktar på arbetstagarnas integritet. Det finns även bidrag som ligger nära det arbetsrättsliga fältet som Bertil Bengtssons uppsats om skadestånd vid diskriminering och Lea Hatzidaki-Dahlströms beskrivning av begreppet lex loci laboris inom den internationella privaträtten.

Det är en rik bok som erbjuder mycken trevlig läsning.

Jonas Malmberg 

Vad har ILO och WTO gemensamt?
Christine Kaufmann: Globalisation and Labour Rights: The Con. ict Between Core Labour Rights and International Economic Law, Hart Publishing 2007, 365 sid., ISBN 978-1-84113599-1

I boken Globalisation and Labour Rights behandlar Christine Kaufmann, professor i internationell rätt vid universitetet i Zürich, förhållandet mellan, å ena sidan, grundläggande arbetsrättsliga regler såsom dessa fastställs av ILO och, å andra sidan, regleringen för internationell handel såsom denna uttrycks av institutioner som WTO, IMF och OECD. Boken går igenom hur dessa internationella institutioner utvecklats och de idéer som styrt utvecklingen. Författaren vill visa att det arbetsrättsliga och det ekonomiska internationella samarbetet har ett gemensamt ursprung i målsättningen att främja medborgarnas välfärd. Under åren har dock de två grenarna utvecklats i olika riktning, vilket har lett till en fragmentisering av den internationella rätten. Ett syfte med boken är att söka framställa regleringen från bl.a. ILO, WTO, IMF och OECD som en sammanhållen rättsordning.

Jonas Malmberg  

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör