EU & arbetsrätt 1 2009


 

EG-domstolen godtog Danmarks sätt att genomföra direktiv med kollektivavtal

EG-rätten hindrar inte att anställningsbevisdirektivet (91/533) genomförs med kollektivavtal med bindande verkan också för oorganiserade löntagare. Det har EG-domstolen slagit fast i ett mål som hänskjutits dit från Danmarks Højesteret (se EU & arbetsrätt nr 3/2008 sid 2). Domen måste ses som en klar uppbackning av den danska modellen.

Enligt direktivet har en medarbetare anspråk på ett anställningsbevis som ska innehålla vissa upplysningar. I Danmark är direktivet genomfört med lag, men den ska inte tillämpas där direktivet är implementerat genom kollektivavtal.

Målet i Højesteret gällde en oorganiserad arbetstagare som varit på "jobbträning" i en kommun i fem perioder. Varje gång fick han felaktiga anställningsbevis. När han krävde skadestånd enligt anställningsbevislagen avvisades kravet, och han fick i stället fem korrekta anställningsbevis. Kommunen hänvisade till att den enligt kollektivavtalet på området hade möjlighet att rätta till anställningsbeviset inom 15 dagar efter att den hade uppmärksammats på felen. Men mannen hävdade att kollektivavtalet inte skulle tillämpas på honom eftersom hans förhållande var reglerat av anställningsbevislagen.

Højesteret ställde tre frågor till EG-domstolen. För det första: Innebär EU-rätten att ett kollektivavtal som avser att genomföra direktivet inte kan tillämpas på en oorganiserad medarbetare? För det andra: hindrar den att ett kollektivavtal som ger arbetsgivaren möjlighet att rätta ett felaktigt anställningsbevis tillämpas på en oorganiserad medarbetare? Och för det tredje: syftar uttrycken "midlertidig arbejdskontrakt" och "midlertidigt ansættelsesforhold" i den danska språkversionen av direktivet på kortvariga anställningsförhållanden eller t.ex. på alla tidsbegränsade anställningsförhållanden? Och om uttrycket bara syftar på kortvariga anställningsförhållanden, vilka kriterier avgör då om ett anställningsförhållande är "midlertidigt"?

EG-domstolen svarade att direktivet inte hindrar att ett kollektivavtal som genomför reglerna tillämpas också på oorganiserade medarbetare. Det hindrar inte heller att en oorganiserad medarbetare anses omfattad av ett kollektivavtal som ger arbetsgivaren möjlighet att rätta till felaktiga anställningsbevis.

Slutligen påpekade domstolen att ordet "midlertidig" syftar på kortvariga arbetsavtal och anställningsförhållanden. När en medlemsstat inte har slagit fast vad som ska räknas som ett sådant är det de nationella domstolarna som ska avgöra detta med hänsyn till de faktiska omständigheterna i målet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör