EU & arbetsrätt 1 2009


 

Nio norska skeppsvarv väcker talan mot beslut om allmängiltigförklaring

Den norska ordningen med allmängiltigförklaring av kollektivavtal (tariffavtaler) har länge varit kontroversiell (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 sid 2). Nu har nio norska skeppsvarv, med stöd av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), väckt talan (gått til søksmål) mot norska staten. Bakgrunden är ett beslut av Tariffnemnda i oktober 2008 om föreskrifter med löne- och arbetsvillkor i skepps- och varvsindustrin. Stämningen lämnades in till Oslo tingsrätt den 24 mars.

Kärandena hävdar inte att själva almengjøringsloven strider mot EES-rätten. Däremot gör de gällande att den konkreta föreskriften är ogiltig. Först och främst hävdar de att den strider mot EES-avtalets artikel 36 om fri rörlighet för tjänster. Huvudinvändningen är att föreskriften innebär högre kostnader för utländsk arbetskraft än inhemska arbetsgivare står inför. Vidare gör kärandena gällande att handläggningen (saksbehandlingen) i nämnden varit bristfällig, både för att den var partisk (forutinntatt) och för att den inte såg till att saken utreddes tillräckligt. I sista hand görs det gällande att enskilda bestämmelser i föreskriften är ogiltiga för att de strider mot artikel 36 och mot utstationeringsdirektivet (96/71). Det gäller särskilt regler om arbetstid och övertidstillägg, där föreskriften ger mer förmånliga (gunstigere) villkor än de minimivillkor som följer av arbeidsmiljøloven, samt vissa bestämmelser som inte faller in under katalogen i direktivets artikel 3.1.

Även om almengjøringsloven inte angrips direkt, kommer målet att bli ett "test case" både för lagens hållbarhet så som den är utformad idag och för den praxis som Tariffnemnda har utvecklat som behörig föreskriftsmyndighet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör