EU & arbetsrätt 1 2009


 

Danskt mål om åldersdiskriminering till EG-domstolen

Strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering att personer som fyllt 60 år nekas avgångsvederlag (fratrædelsesgodtgørelse) för att de har möjlighet att få ålderspension från arbetsgivaren? Det är frågan i ett mål som den danska Vestre landsret har skickat till EG-domstolen.

Enligt den danska funktionærlovens 2a § har en tjänsteman som blir uppsagd efter minst 12 års oavbruten anställning hos samma arbetsgivare rätt till ett avgångsvederlag. I paragrafens tredje stycke finns dock ett undantag som säger att tjänstemannen inte får något sådant vederlag om hon "vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren". Højesteret har tolkat detta som att rätten till avgångsvederlag alltid bortfaller när arbetstagaren har möjlighet att gå i pension, även om hon inte vill utnyttja den.

Det aktuella målet handlar om Ole Andersen som blev uppsagd när han var 63 år. Han begärde tre månadslöner i avgångsvederlag, men fick nej med motiveringen att han kunde välja att ta ut pension

Han kunde ha tagit ut pension redan från 60 års ålder, men ju längre han sköt upp detta desto högre skulle pensionen bli. Ole Andersen valde därför att anmäla sig som arbetssökande hellre än att gå i pension och väckte sedan talan mot sin förra arbetsgivare. Och nu är alltså frågan om regleringen är förenlig med förbudet mot diskriminering på grund av ålder i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör