EU & arbetsrätt 1 2009


 

Finsk domstol frågar: Vad är "lön" enligt mödraskyddsdirektivet?

Ska en arbetstagare som omplaceras enligt reglerna i mödraskyddsdirektivet (92/85) behöva finna sig i en kraftig lönesänkning? Det är frågan i ett mål som Helsingfors tingsrätt har hänskjutit till EG-domstolen.

Flygvärdinnan Sanna Maria Parviainen omplacerades under sin graviditet till arbete på marken och förlorade alla lönetillägg som hörde ihop med kabinarbetet. Hon väckte talan vid Helsingfors tingsrätt där hon hävdar att lönesänkningen strider mot mödraskyddsdirektivet.

Tingsrätten frågar därför EG-domstolen om en arbetstagare i Parviainens situation har rätt till lika hög lön som den hon i genomsnitt fick före överflyttningen, och om det är av betydelse vilka tillägg som hon då fick utöver sin månatliga lön och på vilken grund dessa tillägg betalades ut.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör