EU & arbetsrätt 1 2009


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EG-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av om man söker på mål-numret på EG-domstolens hemsida. Enklast kan läsarna göra detta via den elektroniska versionen av EU & arbetsrätthttp://arbetsratt.juridicum.su.se.se

Deltidsarbete och visstidsarbete
C-395/08 Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mot Tiziana Bruno och Massimo Pettini
C-396/08 INPS mot Daniela Lotti och Clara Matteucci

Italiensk lag innebär att rätten till pension vid "vertikalt" (intermittent?) deltidsarbete beräknas på ett mindre förmånligt sätt än vid "horisontellt" deltidsarbete. Är reglerna förenliga med deltidsdirektivet ( 97/81)?

C-486/08 Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols mot Land Tirol
Anställda som arbetar mindre än 30 procent av normal arbetstid och arbetstagare med högst sex månaders tidsbegränsad anställning behandlas mindre förmånligt än heltidsanställda/tillsvidareanställda i en rad avseenden, bl.a. när det gäller lön, lönegradsplacering och rätt till semester. Är reglerna förenliga med deltidsdirektivet respektive visstidsdirektivet (1999/70)?

C-519/08 Archontia Koukou mot Elliniko Dimosio
En grekisk domstol ställer en lång rad frågor för att få veta om grekiska regler lever upp till visstidsdirektivets krav på effektiva åtgärder mot missbruk av på varandra följande tidsbegränsade anställningar.

Föräldraledighet
C-452/08 Emilia Flores Fanega mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Bolumburu S.A
Är ersättning på grund av en arbetsskada som visar sig under föräldraledigheten en sådan rättighet som arbetstagaren står i begrepp att förvärva och som ska bevaras oförändrad enligt 2.6 § i föräldraledighetsdirektivet (96/34)?

Fri rörlighet
C-515/08 Åklagarmyndigheten mot Vítor Manuel dos Santos Palhotam.fl.
Är det ett otillåtet hinder för den fria rörligheten att utländska arbetsgivare som vill utstationera arbetstagare till Belgien måste sända en förklaring i förväg till en tillsynsmyndighet och ställa vissa handlingar till förfogande?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör