EU & arbetsrätt 2 2009


 

DANMARK VARNAR EG-DOMSTOLEN:
Förstör inte vårt pensionssystem med krav på upphandling

Offentliga arbetsgivare måste kunna sluta kollektivavtal om pensioner utan att vara tvungna att låta försäkringsbolag i hela Europa vara med och tävla om att förvalta pensionerna. Det menar Sveriges och Danmarks regeringar som har intervenerat på Tysklands sida i ett av de många mål där en medlemsstats arbetsmarknadsreglering ifrågasätts med hänvisning till EU:s ekonomiska reglering.

Arbetstagare i Tyskland kan begära att deras arbetsgivare ”omvandlar” en del av lönen till pension. Enligt ett kollektivavtal för den kommunala sektorn ska denna löneomvandling anförtros vissa bestämda försäkringsgivare. De kommunala arbetsgivarna sluter följaktligen avtal om gruppförsäkring direkt med någon av dessa, utan upphandling. När en arbetstagare begär att en del av lönen ska avsättas till pensionen, överför arbetsgivaren pengarna dit. Avsättningen beror helt och hållet på om den enskilda arbetstagaren själv väljer att få ut mindre lön idag för att få bättre pension i morgon, och det är enbart arbetstagarens egna medel som avsätts.

Men kommunerna är offentliga uppdragsgivare och avtalen med försäkringsgivarna omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv (92/50 respektive 2004/18), menar Europeiska kommissionen som har väckt talan om fördragsbrott (se EU & arbetsrätt nr 3/2007 sid 5). Den svenska och den danska regeringen har intervenerat i målet.

Den svenska regeringen hänvisar för det första till målet Albany (C- 67/96), i vilket domstolen slog fast att kollektivavtal som syftar till att förbättra anställnings- och arbetsförhållanden är helt undantagna från de centrala konkurrensrättsliga reglerna i fördraget på grund av sin beskaffenhet och sitt sociala syfte, samt van der Woude (C-222/98) där den konstaterade att även formen för att genomföra en försäkringsverksamhet och valet av försäkringsgivare kan höra till det sociala syftet med ett kollektivavtal. Och av samma skäl som kollektivavtal med dessa syften är undantagna från konkurrensreglerna bör de vara undantagna från reglerna om offentlig upphandling, eftersom även dessa är avsedda att motverka snedvridning av konkurrensen, resonerar regeringen.

För det andra menar den att upphandlingsreglerna inte ska tilllämpas i detta fall även om kollektivavtal i princip skulle omfattas av dessa, eftersom de avtal som de tyska kommunerna sluter med försäkringsgivarna inte är några offentliga kontrakt i direktivets mening. Det är nämligen inte kommunerna som är de egentliga mottagarna av den tjänst som köps, utan arbetstagarna. Pensionsmedlen är arbetstagarnas egendom, arbetsgivaren har inte rätt att förfoga över dem och det är inte heller arbetsgivaren som har intresse av att pensionsmedlen förvaltas väl.

För det tredje påpekar den svenska regeringen att tjänstekontrakt som avser anställningsavtal uttryckligen är undantagna från direktivets tillämpningsområde. Det undantaget måste anses omfatta även kollektivavtalsregler av det här slaget, anser den.

Samma resonemang finns i den danska regeringens inlaga till EGdomstolen. Men den nöjer sig inte med dessa mer formella argument. Inlagan är ett hett försvarstal för det danska pensionssystemet och alla medlemsstaters rätt att själva välja hur de ska säkra ett hållbart (bæredygtigt) pensionssystem. Den beskriver hur tjänstepensionerna (arbejdsmarkedspensionerne) i Danmark är reglerade i kollektivavtal som tillämpas på alla arbetstagare, oavsett om de är organiserade eller ej och om de är högrisker eller lågrisker ur försäkringens synvinkel. Pensionsinrättningarna ägs som regel av arbetstagarna själva, vilket gör att så mycket som möjligt av pensionspremierna går till pensionerna och att arbetstagarna har inflytande över förvaltningen. Detta system har utnämnts till det bästa i hela EU av försäkringsmäklaren Aon Consulting, påpekar regeringen.

Om offentliga arbetsgivare skulle vara tvungna att upphandla dessa tjänster riskerar man att medlemsländernas pensionssystem måste ändras på avgörande punkter. Men fl era av de fördelar som det danska systemet har kan helt enkelt inte fås på marknadsmässiga villkor, menar den danska regeringen. Därför är det är viktigt att domstolen är medveten om konsekvenserna när den tar ställning i målet, understryker den.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör