EU & arbetsrätt 2 2009


 

Slopat krav på behörig företrädare i landet när tjänstedirektivet genomförs i Sverige

Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige måste enligt lagen om utländska filialer ha en föreståndare som bor i Sverige och ansvarar för verksamheten i landet. Men när Riksdagen i höst antar regeringens proposition om genomförande av tjänstedirektivet (tjenesteydelsesdirektivet) kommer det kravet att tas bort för näringsidkare från länder inom EU/EES. Med vem ska vi då förhandla? klagar de fackliga organisationerna som är mycket kritiska. Även ILO-kommittén ifrågasätter förslaget. Men Europeiska kommissionen har redan tagit det första steget mot ett fördragsbrottsförfarande för att få Sverige att ändra filiallagen.

Förslaget att kravet på föreståndare som bor i Sverige ska slopas fanns redan i den departementspromemoria som gick på remiss våren 2008. LO, TCO och Saco invände då att de fackliga organisationernas rätt att förhandla och ingå och tilllämpa kollektivavtal äventyras om det inte fi nns en behörig företrädare för näringsidkaren i landet. De föreslog i stället att dagens regel skulle ersättas med en skyldighet att registrera en representant med postadress här och med behörighet att företräda näringsidkaren och företa nödvändiga rättshandlingar. ILO-kommittén i sin tur ifrågasatte om förslaget i promemorian var förenligt med ILO:s konventioner om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, som innebär att staten ska uppmuntra och främja kollektivavtalsförhandlingar. Med det här förslaget skulle förhandlingar tvärtom försvåras, då arbetstagarparterna kunde bli tvungna att söka upp sina motparter i ett annat land.

I den propositionen som regeringen lade fram den 20 maj 2009 skriver den att kravet på en föreståndare som bor i Sverige kan uppfattas så att det strider mot tjänstedirektivets regler om etableringsfrihet. Därför ska det avskaffas för näringsidkare från länder inom EU/EES. Regeringen menar också att det är osäkert om den alternativa regel som LO, TCO och Saco föreslagit är förenlig med EG-rättten. Samtidigt antyder den att den ska återkomma till frågan hur deras intressen kan tillgodoses.

Europeiska kommissionen har redan ögonen på filiallagen. I en s.k. öppningsskrivelse i slutet av förra året ställde den en rad frågor om lagens innebörd med begäran om snabbt svar och ett avslutande hot om att inleda ett formellt fördragsbrottsförfarande. Bl.a. undrade den om lagen gäller även för företag som tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige. Regeringen svarade att lagen främst rör frågor om etablering i landet, men att den kunde behöva förtydligas. En särskild utredning ska därför se över hela lagen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör