EU & arbetsrätt 2 2009


 

Förlikning om arbetstider misslyckades

Arbetet med att ändra arbetstidsdirektivet (2003/88) måste börja om från noll, sedan förlikningsförhandlingarna mellan ministerrådet och Europaparlamentet misslyckats. För parlamentet var det ett oavvisligt krav att möjligheten att göra individuella undantag från den maximala veckoarbetstiden på 48 timmar skulle avskaffas. Medlemsstaternas regeringar var lika bestämda på att den skulle permanentas, även om den skulle förses med en del villkor som inte finns idag. Därmed föll direktivförslaget helt och hållet.

Även om parlamentet alltså har demonstrerat sin styrka är det knappast någon entydig triumf. Så länge direktivet inte ändras finns ju möjligheten till individuella undantag kvar, och det utan de villkor som ändringsförslaget innehöll. Och om det från början bara var ett land som utnyttjade den (Storbritannien) så är det nu 15, och fl er lär det bli om man inte lyckas lösa den andra stötestenen i förhandlingarna, frågan hur jourtid på arbetsplatsen ska räknas.

I början av maj röstade parlamentet också nej till kommissionens förslag om att yrkesförare som är egenföretagare ska slippa följa reglerna i direktivet om arbetstidens förläggning vid vägtransporter (2002/15) (se EU & arbetsrätt nr 1/2009 sid 1).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör