EU & arbetsrätt 2 2009


 

Brittiska piloter klagar till ILO över begränsningar av stridsrätten i EU

Är de begränsningar av den fackliga stridsrätten som nu genomdrivs med hänvisning till EU:s regler om fri rörlighet och etableringsfrihet förenliga med ILO:s och FN:s konventioner och med Europarådets sociala stadga? Nej, anser de brittiska piloternas fackförening Balpa som har klagat till olika människorättsorgan med anledning av en konfl ikt som har likheter med tvisten bakom det finska Viking Line-målet (se EU & arbetsrätt nr 4/2007 sid 7).

2008 grundade British Airways (BA) ett franskt dotterbolag för att sköta flygtrafiken till USA. Balpa godkände att dotterbolaget kunde tillämpa mindre fördelaktiga anställningsvillkor än vad bolaget gjorde i England, men ville ha garantier för att detta inte skulle leda till försämrade villkor för de anställda vid moderbolaget. Förhandlingarna blev resultatlösa och majoriteten av piloterna röstade för att vidta fackliga stridsåtgärder för att genomdriva kravet på sådana garantier.

BA invände att stridsåtgärderna strider mot EU:s regler om fri etableringsrätt, dvs. en direkt parallell till Viking Line-målet (C- 438/05). Balpa väckte därför talan i brittisk domstol för att få fastställt att stridsåtgärden var laglig. BA svarade med ett skadeståndskrav på upp till 100 miljoner pund per strejkdag plus krav på ersättning för rättegångskostnader. Kraven hotade att försätta Balpa i konkurs och föreningen såg sig tvungen att avstå från alla stridsåtgärder. Den beslöt i stället att vända sig till olika människorättsorgan med klagomål över att föreningens rätt till fackliga stridsåtgärder hade kringskurits radikalt.

I ett klagomål till Internationella arbetsorganisationen (ILO) anför fackföreningen att den begränsning av rätten till stridsåtgärder som arbetsgivaren de facto kunde genomdriva med stöd av EU:s regler om fri rörlighet och fri etableringsrätt inte är förenlig med rätten till fackliga stridsåtgärder enligt ILOkonvention nr 87 så som denna uppfattats i ILO:s praxis. Dessutom har Balpa besvärat sig till FN med stöd av FN-konventionen om skydd för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som innehåller en artikel om rätten till stridsåtgärder. Slutligen har organisationen påtalat begränsningen av rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i en kommentar bilagd till den engelska regeringens årsrapport till Europarådets sociala kommitté.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör