EU & arbetsrätt 2 2009


 

GENERALADVOKAT I MÅLET FUJITSU SIEMENS:
Moderbolag får inte besluta om uppsägningar innan förhandlingarna i dotterbolaget avslutats

Skyldigheten att förhandla enligt direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) uppstår inte redan när arbetsgivaren vidtar eller planerar åtgärder som gör uppsägningar nödvändiga, utan först då det kan konstateras att han har för avsikt att säga upp eller åtminstone förutser möjligheten att göra det. I en koncern får moderbolaget inte fatta beslut om uppsägningar innan förhandlingarna är avslutade i det dotterbolag som berörs. Det är innebörden av generaladvokatens förslag till avgörande i målet Fujitsu Siemens (se EU & arbetsrätt nr 1/2008 sid 5).

Målet kommer från Finlands Högsta domstol och rör ersättning för brott mot den fi nska samarbetslagen. Styrelsen för moderbolaget i koncernen Fujitsu Siemens Computers beslöt i december 1999 att det finska dotterbolagets produktionsanläggning skulle avvceklas. Samma dag föreslog dotterbolaget att överläggningar enligt samarbetslagen skulle inledas. Den 1 februari 2000 fattade dotterbolaget beslut om att lägga ned verksamheten, vilket ledde till att 450 personer sades upp. De fackliga organisationerna menade att beslutet om uppsägningarna i realiteten hade fattats innan förhandlingarna var avslutade. Tolkningsfrågorna till EG-domstolen går därför ut på att ringa in i vilket skede i beslutsprocessen som förhandlingsskyldigheten uppstår i en koncern.

Generaladvokaten svarar bl.a. att uttrycket ”Överväger arbetsgivaren kollektiva uppsägningar” i artikel 2.1 i direktivet hänvisar till den tidpunkt då arbetsgivaren har för avsikt att vidta eller förutser kollektiva uppsägningar som en följd av planerade åtgärder. På HD:s fråga om överläggningar ska inledas redan innan arbetsgivaren kan ge all den information som krävs enligt artikel 2.3, svarar generaladvokaten att uppkomsten av förhandlingsskyldigheten inte beror på att han kan ge all denna information.

Vidare kan direktivet (artikel 2.4) inte tolkas så att överläggningsskyldigheten inträder först sedan moderbolaget tagit beslut om kollektiva uppsägningar, utan vid den tidpunkt då arbetsgivaren eller moderbolaget planerar eller förutser att vidta kollektiva uppsägningar. Det bekräftas av direktivets syfte att undvika eller i vart fall minska antalet uppsägningar, ett syfte som äventyras om överläggningarna äger rum efter moderbolagets beslut. Det fordras dock att moderbolaget utsett vilket bolag som ska beröras av uppsägningarna. Förhandlingsförfarandet måste, enligt generaladvokaten, fullgöras av arbetsgivaren – dotterbolaget – innan moderbolaget fattar beslut om kollektiva uppsägningar.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör